Nove finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

Nove finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

01. 08. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 14. 7. 2023, www.gov.si

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport sedaj že drugič razpisuje finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Predvidena sta dva roka prijav, prvi se izteče 4. septembra in drugi 6. novembra letos.

S tem razpisom na ministrstvu nadaljujejo z izpolnjevanjem zavez glede revitalizacije lesnopredelovalne industrije. Če so z razpisom vezanim na sredstva Načrta za okrevanje in odpornost ciljali na večje investicije v lesno predelavo in spodbudili investicijski cikel lesne industrije v skupni vrednosti cca 85 milijonov evrov, želijo s tem razpisom omogočiti prijavo mikro podjetjem oz. obrtnikom.

To je sedaj že drugi tovrsten razpis pomoči za lesna mikro podjetja, saj se na ministrstvu zavedajo njihovega pomena tako za razvoj panoge kot tudi razvoj lokalnega okolja. Tem podjetjem so tudi prilagodili in poenostavili pogoje in način prijave. Upoštevajoč izkušnje s podobnim razpisom v lanskem letu verjamejo, da bo tudi letošnji razpis spodbudil podjetja za nova vlaganja, ki bodo prispevala k nadaljnji rasti panoge na osnovi naše domače strateške surovine.

Z razpisom želijo neposredno okrepiti mikro podjetja in jim omogočiti razvojni preboj, posredno pa okrepiti celotno lesnopredelovalno panogo in uporabiti najpomembnejši slovenski naravni vir - les, ki je tudi eden od temeljev evropskega prehoda v nizkoogljično družbo.

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,8 milijonov evrov, poudarek pa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Z razpoložljivo kvoto razpisanih sredstev bodo podprli predvidoma od 30 do 40 projektov v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.

Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj:

  • oddelka C16 - obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelka C31 - proizvodnja pohištva - razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic.

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci in podobno) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči in tako dalje) niso upravičeni do prijave na razpis.

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024.

Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko stroški:

  • nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  • transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. novembra 2023 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2023 oziroma najkasneje do 15. oktobra 2024 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2024.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na sklad na dva prijavna roka:

  • 4. septembra 2023 do 14. ure,
  • 6. novembra 2023 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva za sofinanciranje le v enem ob obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024. Prav tako bo vlagatelju odobrena največ ena vloga.

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal sklada. Popolnoma digitalizirana ter nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča podjetjem, da vlogo pripravijo samostojno in jo oddajo na ePortal Sklada.

Na spletni strani sklada so dostopne podrobnejše informacije, vezane na javni razpisa P4L Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj