Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

30. 06. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 30. 6. 2023, Stran: 1374

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje investicij in potreb po obratnih sredstvih za pospeševanje razvoja in tekoče poslovanje v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti ter razvijanje poslovanja in spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.

V primeru posojila za investicijo, mora biti investicija izvedena na področju navedenih občin.

Prijavitelji, ki davčno osnovo ugotavljajo kot normiranci, lahko zaprosijo le za investicijsko posojilo.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 1.300.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 1. 12. 2023. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 1. 12. 2023, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.

Roki za prijavo so: 8. 9., 9. 10., 6. 11., 1. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 335-01-73 in 335-03-61.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj