FURS poziva zavezance k vračilu neupravičeno prejetih Covid subvencij

FURS poziva zavezance k vračilu neupravičeno prejetih Covid subvencij

27. 06. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 21. 6. 2023, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, preizkušena davčnica

FURS je septembra leta 2022 prejemnike Covid subvencij pozval, da vrnejo neupravičeno prejeta sredstva najpozneje do 10. oktobra 2022. Zoper tiste zavezance, ki kljub javnemu pozivu niso vrnili neupravičeno prejete covid subvencije, je FURS začel sistemski nadzor. Izbor zavezancev za sistemski nadzor temelji na podlagi podatkov iz predloženih davčnih obračunov in letnih poročil. Podatki iz davčnih obračunov pa v nekaterih primerih ne pokažejo dejanskega stanja. V nadaljevanju je izpostavljen primer zavezanca, ki je sicer izpolnjeval pogoje za zadržanje covid subvencije, vendar neposredno iz predloženih davčnih obračunov tega ni bilo mogoče ugotoviti.

Dejansko stanje

Samostojni podjetnik, ki davčno osnovo za obračun dohodnine ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju zavezanec) je v letu 2020 in 2021 prejel Covid subvencijo v obliki mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MDT). Na podlagi podatkov iz predloženih davčnih obračunov zavezanec ni izpolnil pogoja zadostnega upada prihodov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019. FURS je zavezanca pozval k vračilu celotnega zneska subvencije v začetku junija 2023.

Pogoj upada prihodkov po interventni zakonodaji

Pogoje za prejem MDT opredeljujejo dva interventna zakona in sklep vlade:

  • ZIUZEOP (PKP2) z veljavnostjo od 13. marca do 31. maja 2020,
  • ZZUOOP (PKP5) z veljavnostjo od oktobra do decembra 2020 in od januarja do junija 2021.

Skladno z interventno zakonodajo je bilo za zadržanje subvencije v obliki MTD potrebno zadostiti:

  • pogoju upada prihodkov za več kot 10 % v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 (velja za MDT prejet za obdobje marec-maj 2020 po 37. členu ZIUZEOP)
  • pogoju upada prihodkov za več kot 20 % v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 (velja za MDT prejet za obdobje oktober-december 2020 po 91. členu ZZUOOP in obdobje januar-junij 2021 po II. odstavku sklepa vlade).

Čisti prihodki od prodaje

Skladno z 91. členom ZZUOOP so prihodki opredeljeni kot čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju. Slovenski inštitut za revizijo je v letu 2020 v zvezi s terminom čisti prihodki od prodaje podal pojasnilo Opredelitev prihodkov po ZIUZEOP-ju. Skladno s pojasnilom so čisti prihodki od prodaje prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane za vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali kasneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin (v Ajpes standardiziranih obrazcih polje AOP 110). Torej pri presoji upada prihodkov je potrebno upoštevati čisto prodajo blaga oz. storitev brez subvencij.

Zakaj o upadu prihodkov ni mogoče sklepati neposredno na podlagi podatkov v davčnem obračunu?

Koliko čistih prihodkov je davčni zavezanec dosegel, v nekaterih primerih ni mogoče razbrati neposredno iz polja 1 ali 4 DDD-DDD obrazca. Polje 1 DDD-DDD obrazca je namreč seštevek čistih prihodkov od prodaje blaga/storitev in preostalih prihodkov npr. prihodkov iz naslova oproščenih prispevkov, Covid subvencij itd. Polje 4 DDD-DDD obrazca naj bi izkazovalo »očiščene« prihodke brez subvencij. Vendar kot bomo pokazali v nadaljevanju temu ni vedno tako. Izračun upada prihodkov, ki temelji na podlagi podatkov iz polja 4 DDD-DDD obrazca, lahko privede do popolnoma napačnih sklepov.

Tabela: Podrobnejša analiza podatkov na podlagi predloženih obračunov dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leti 2019 in 2020 (podatki iz obrazca DDD-DDD)

 

Leto 2019 (zneski v EUR)

Leto 2020 (zneski v EUR)

Čisti prihodki od prodaje storitev

+19.365,50

+15.391,32

Povečanje prihodkov iz naslova oproščenih prispevkov (polje 1 obrazca DDD-DDD)

+2.940,07

+3.441,91

Povečanje prihodkov iz naslova MTD

(polje 1 obrazca DDD-DDD)

0,00

+5.050,00

Zmanjšanje prispevkov iz naslova oproščenih prispevkov (polje 2.6 obrazca DDD-DDD)

-2.940,07

-0,00***

Zmanjšanje prihodkov iz naslova MDT

(polje 2.8 obrazca DDD-DDD)

0,00

-5.050,00

Davčno priznani prihodki

(polje 4 obrazca DDD-DDD)

=19.365,50

=18.833,23

***

Zavezanec oproščenih prispevkov ni izvzel iz davčne osnove skladno s pojasnilom FURS Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej iz dne 1.2.2021.

Če bi pri izračunu upada prihodkov v konkretnem primeru upoštevali neposredno podatke iz polja 4 obrazca DDD-DDD, bi zaključili, da mora zavezanec subvencijo v obliki MDT v celoti vrniti, saj je upad prihodkov le 2,75-odstoten. Na podlagi podrobnejše analize podatkov pa ugotovimo, da v konkretnem primeru polje 4 obrazca DDD-DDD ne daje zadostnih informacij o višini čistih prihodkih od prodaje. Zavezanec je namreč v letu 2020 zabeležil 20,52-odstotni upad čistih prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2019. Torej šele z podrobnejšo analizo podatkov je mogoče ugotoviti, da zavezancu subvencije v obliki MDT ni potrebno vrniti.

Sklep

FURS sistemsko poziva zavezance k vračilu Covid subvencij na podlagi podatkov iz davčnih obračunov in letnih poročil. Podatki iz davčnih obračunov v nekaterih primerih ne dajejo realne slike o dejanskem stanju. Zavezancem svetujejo, da podrobneje preverijo podatke in šele potem ustrezno reagirajo. Prejem poziva za vračilo sredstev prejetih na podlagi interventne zakonodaje ne pomeni nujno tudi vračilo Covid subvencij.

***

Viri:

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj