Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

27. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 23. 6. 2023, Stran: 1296

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude. Naložba mora biti zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Več o pogoji najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju, bo to objavljeno na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Brezplačno energetsko svetovanje:

V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci (v nadaljevanju svetovalci). Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Svetovalci upravičenim osebam nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.

Etažnim lastnikom se omogoči, da svetovalci sodelujejo v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije glede prijave na ta javni razpis kot pomoč pri odločanju, pomoč pri procesu in pomoč pri pridobivanju finančne spodbude.

Vloga svetovalcev je za namen tega javnega razpisa lahko nadgrajena v obliki vodenja procesa energijske prenove, kjer svetovalec lahko vstopi v proces v treh fazah:

  1. Odločanje za izvedbo celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe: Svetovalec za etažne lastnike lahko še pred fazo načrtovanja in izdelavo projektne dokumentacije analizira različne scenarije delne in celovite energijske prenove ter oceni energijske in finančne prihranke. Rezultate predstavi zboru etažnih lastnikov, ki poročilo tudi potrdi. To poročilo etažne lastnike ne obvezuje k dejanski izvedbi, temveč podaja neodvisno informacijo o učinkih različno obsežnih energijskih prenov stavbe.
  2. Vodenje procesa: Če se etažni lastniki odločijo za izvedbo celovite energijske prenove za namen tega razpisa, svetovalec lahko zbira ponudbe, preverja skladnost s pozivi Eko sklada ter jih primerja in objektivno svetuje etažnim lastnikom.
  3. Dokumentiranje prenove: Po končani celoviti energijski prenovi svetovalec v imenu etažnih lastnikov lahko zbere vso potrebno dokumentacijo za namen tega javnega razpisa in jo posreduje Eko skladu.

Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju se lahko pridobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki: 080/16-69.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.ekosklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj