Javni razpis za pospeševanje gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2023

Javni razpis za pospeševanje gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2023

23. 05. 2023

Objavljeno: Občina Črnomelj, 17. 5. 2023, www.crnomelj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov (po pravilniku), ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

 1. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
 2. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,
 3. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
 4. sofinanciranje stroškov samozaposlovanja.

Ostali ukrepi iz Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 'Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 in 58/21), to so ukrep: C, E, G, H, l in J, niso predmet tega javnega razpisa.

Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhne gospodarske družbe ter socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).

Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni upravičenci, ki:

 • imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj;
 • imajo sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, v kolikor imajo poslovno enoto v Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas in investirajo na območju Občine Črnomelj;
 • ustrezajo merilom za mikro oz. majhno gospodarsko družbo;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje;
 • ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva, premogovništva, transporta oziroma, ko ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«;
 • niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da bi izguba tekočega leta in izguba iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;
 • niso za isti namen že prejeli javne vire sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Občine Črnomelj;
 • da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.

Kot ponudniki v postopku javnega razpisa lahko nastopajo le subjekti, za katere ne veljajo omejitve poslovanja po veljavnem Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Upravičenci po tem razpisu za Ukrep B so tudi druge osebe zasebnega prava.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 35.000,00 EUR.

Višina sredstev za posamezen ukrep znaša:

 • za ukrep A »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil« v predvideni višini 10.000,00 EUR,
 • za ukrep B »sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con« v predvideni višini 12.000,00 EUR,
 • za ukrep D »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 4.000,00 EUR in
 • za ukrep F sofinanciranje stroškov samozaposlovanja« v predvideni višini 9.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Črnomelj

Rok: Rok za prijavo je 2. junij 2023, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom je Tanja Peteh, Tel: (07) 30-61-122 v času uradnih ur Občine Črnomelj, e-naslov: tanja.peteh@crnomelj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj: www.crnomelj.si, v sprejemni pisarni Občine Črnomelj in v pisarni Oddelka za okolje, prostor in gospodarstvo (pisarna št. 24).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj