Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih - BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih - BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

23. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 19. 5. 2023, Stran: 1084

Po javnemu razpisu so razpisana nepovratna sredstva ter posojila. Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali pa za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila (BIZI NOO POSOJILA).

 • Za produkt BIZI NOO

Skupni razpisani znesek nepovratnih sredstev je 8.302.376,00 EUR.

Produkt BIZI NOO je v NOO uvrščen v komponento 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2) in v naložbo C. Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

 • Za produkt BIZI NOO POSOJILO

Skupni razpisani znesek posojil Sklada je 9.000.000,00 EUR.

Finančna sredstva za produkt BIZI NOO POSOJILO Sklad razpisuje v obliki posojil, delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih,
 • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 16. 6. 2023,
 2. rok do 28. 7. 2023,
 3. rok do 1. 9. 2023,
 4. rok do 29. 9. 2023.

oziroma do porabe sredstev. Vlogo je možno oddati znotraj objavljenih razpisnih rokov.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si s pripisom zadeve »Vprašanje - razpis NOO«.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.srrs.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.srrs.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj