Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2023

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2023

03. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 28. 4. 2023, Stran: 944

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki - Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: banka), s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava v letu 2023.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 % (šestmesečni), odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2023. Upravičenci so dolžni v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero), vendar najkasneje do 5. 11. 2023 Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Namen razpisa: Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

  • za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
  • za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški investicije so:

  • stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov,
  • stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Vipava

Rok: Vloge morajo biti predložene najkasneje do 31. 5. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava, Kontaktna oseba: Jure Dolinar, Tel: (05) 364-34-26 ali na Območni obrtno - podjetniški zbornici v Ajdovščina, Kontaktna oseba: Marko Rondič, Tel: (05) 364-49-00.

Razpisna dokumentacija: Interesenti oddajo vlogo z zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu - vlogi, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Vipava (Glavni trg 15, 5271 Vipava), na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina) ali ga natisnejo s spletne strani: https://obcina.vipava.si/.

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: https://obcina.vipava.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko po predhodni najavi na telefonski številki: (05) 36-43-410 dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oziroma lahko na navedeni številki zaprosijo za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj