Plačilni dan plače

Plačilni dan plače

11. 04. 2023

25 0
Koristnost članka
25 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 30. 3. 2023, www.findinfo.si, Avtorica: mag. Suzana Pisnik

Za delavca plačilni dan plače v prvi vrsti pomeni poglavitni ali celo edini vir dohodka za preživljanje. Prav zaradi tega mora s strani delodajalca biti zagotovljena kontinuiteta plače, rednost in popolnost njenega izplačila.

Višina plače, izplačilo plače in plačilo za delo so temeljne sestavine pogodbe o zaposlitvi, ki morajo biti dogovorjene in določene v pogodbi o zaposlitvi, kot to izhaja iz 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1).[1] Poleg določil o plači mora pogodba o zaposlitvi vsebovati še  podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža, datum nastopa dela, naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1, kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca, čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih, določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače, določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, dolžino odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Na podlagi prvega odstavka 126. člena ZDR-1 je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.[2]

Na podlagi prvega odstavka 127. člena ZDR-1 se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.[3] Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.[4]

Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca.[5] Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.[6] Delodajalec je dolžan predhodno pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).[7] Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na v pogodbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in obstoječe običaje.[8]

135. člen ZDR-1 določa kraj in način izplačila plače. Tako v prvem odstavku citiranega člena določa, da se plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Na podlagi drugega odstavka citiranega člena je delodajalec dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. Pisni obračun predstavlja verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. Delodajalec je dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.[9] Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo delodajalca.[10]

Varstvo plače je eno temeljnih načel v zvezi z izplačilom plače. Navedeno namreč zahteva da je plača s strani delodajalca izplačana delavcu pravočasno, redno in pravilno z namenom, da jo lahko delavec uporablja za preživetje sebe in svoje družine.[11]

 • [1] Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 15/22 in 54/22 - ZUPŠ-1.
 • [2] Kot to določa drugi odstavek 126. člena ZDR-1.
 • [3] Kot to določa drugi odstavek 127. člena ZDR-1.
 • [4] Kot to določa tretji odstavek 127. člena ZDR-1.
 • [5] Kot to določa prvi odstavek 134. člena ZDR-1.
 • [6] Kot to določa tretji odstavek 134. člena ZDR-1.
 • [7] Kot to določa četrti odstavek 134. člena ZDR-1.
 • [8] Kot to določa peti odstavek 134. člena ZDR-1.
 • [9] Kot to določa četrti odstavek 135. člena ZDR-1.
 • [10] Kot to določa peti odstavek 135. člena ZDR-1.
 • [11] Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Ivan Robnik, Darja Senčur Peček, Martina Šetinc Tekavc, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, 2., posodobljena in dopolnjena izdaja, GV Založba, 2019, str. 819.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj