Kako do posojila SID banke za tehnološko-razvojne projekte

Kako do posojila SID banke za tehnološko-razvojne projekte

04. 06. 2013

Vir in informacije: Finance, 29. 5. 2013, www.finance.si, Avtor: Petra Šubic

Posojila za tehnološko-razvojne projekte, ki povečujejo konkurenčnost, internacionalizacijo in rast podjetij

Za sofinanciranje tehnološko-razvojnih projektov podjetij ima SID banka še dobrih 45 milijonov od 150 milijonov evrov v posojilnem skladu. Kako do denarja?

 • Do kdaj je rok za dodelitev preostalih 45 milijonov? Do konca leta.
 • Kdo lahko kandidira za posojilo iz posojilnega sklada SID banke? Vlogo lahko oddajo vsa podjetja s sedežem v Sloveniji.
 • Katere projekte lahko podjetja prijavijo? Podjetja lahko prijavijo nove tehnološko-razvojne projekte, v okviru katerih bodo razvijala izdelke, storitve ali procese, ki imajo tržni potencial in ki bodo izboljšali njihovo konkurenčnost. Lahko gre za industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj. Podpirajo projekte, ki prinašajo nova delovna mesta in povišujejo dodano vrednost na zaposlenega. Pomembno je, da projekta ne začnejo pred oddajo vloge in da se izvaja v Sloveniji.
 • Kolikšen delež stroškov projekta morajo podjetja zagotoviti sama? Projekti lahko trajajo največ štiri leta, podjetja pa lahko zaprosijo za posojilo do 12 let. S posojilom lahko financirajo tri četrtine upravičenih stroškov projekta, četrtino pa morajo zagotoviti sami.
 • Za katere upravičene stroške lahko pridobijo posojilo? V vabilu, ki je objavljeno na spletni strani SID, so kot upravičene stroške opredelili stroške plač osebja, ki dela pri projektu, stroške instrumentov in opreme za raziskovalno-razvojno dejavnost podjetja, stroške pogodbenih raziskav, tehničnega znanja ter tudi režijske stroške, ki so nastali kot neposredna posledica razvoja in raziskav. Vsi ti stroški so upravičeni stroški pri industrijskih raziskavah in eksperimentalnem razvoju. Če podjetja za lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti potrebujejo tudi nova osnovna sredstva, jih lahko pridobijo v okviru pomoči za regionalni razvoj. Upravičen strošek so tako tudi stroški nakupa novih stavb, strojev in opreme.
 • Katere podatke mora podjetje napisati v vlogi? Na kratko je potrebno opisati projekt, navesti datum začetka in konca projekta ter aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta. Nato je potrebno navesti vire financiranja. Posojilo SID banke znaša največ tri četrtine virov, vendar pa lahko podjetja isti projekt financirajo tudi z drugimi javnimi viri in to morajo opredeliti v posebni izjavi. Podjetja morajo sama zagotoviti najmanj četrtino upravičenih stroškov. V vlogi je potrebno navesti vse stroške projekta, želeno višino in dobo posojila ter predlagana možna zavarovanja. V SID banki spremljajo tudi učinke odobrenih sredstev, zato naj podjetja v vlogi opredelijo tudi pričakovane učinke prijavljenih projektov. Denimo, kako se bodo povečali izdatki podjetja za raziskave in razvoj, koliko patentov in modelov bo podjetje v tem projektu prijavilo, koliko delovnih mest bodo odprli ali kakšen bo ogljični odtis njihovega izdelka, če ga računajo.
 • Kolikšna je najnižja in kolikšna najvišja višina posojila? Posojilo lahko znaša najmanj 200 tisoč evrov in največ 18,75 milijona. Upravičeni stroški projekta ne smejo biti nižji od pol milijona evrov, celotni stroški pa ne smejo presegati 25 milijonov.
 • Kakšno zavarovanje posojila zahtevajo pri SID banki in katero je najpogostejše? Podjetja sama predlagajo zavarovanje in ga navedejo v vlogi. Možna so vsa običajna bančna zavarovanja, od zastave nepremičnin in premičnin, odstopov terjatev, zastave kapitalskega deleža v podjetju do osebnih poroštev. Pri že odobrenih posojilih so podjetja izbirala različne kombinacije zavarovanj.
 • Koliko so ta posojila ugodnejša od tistih, ki jih ponujajo banke? Kolikšen je povprečni pribitek za 20 že odobrenih projektov? Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja in zavarovanja. V vsakem primeru je obrestna mera nižja od referenčne obrestne mere, ki jo kot merilo za državno pomoč določa evropska komisija, zato imajo posojila SID banke status državne pomoči, in sicer v višini znižanja obresti. Ker je 50 milijonov evrov posojilnemu skladu zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sto milijonov pa SID banka, se prek obrestne mere na podjetja prenašajo prednosti ugodnih virov. Povprečna tehtana obrestna mera oziroma pribitek doslej odobrenih posojil je tako 2,07 odstotka.
 • Kakšne so omejitve pri pridobivanju tega posojila, če podjetje že prejema druge oblike državne pomoči? Če podjetje isti projekt financira tudi z drugimi javnimi viri, jih mora o tem obvestiti v posebni izjavi. Posojilo SID banke ima namreč status državne pomoči, zato morajo pri dodeljevanju paziti, da ne presežejo najvišje dovoljene intenzivnosti pomoči. Državno pomoč, ki jo podjetje prejme v okviru posamezne oblike pomoči, kot je pomoč za industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in pomoč v okviru regionalnega razvoja, nato izračunajo v SID banki in jo zapišemo v pogodbi.
 • Najpogostejše napake pri vlogah podjetij. Podjetja imajo največ težav pri pripravi finančnih projekcij in ocenah projekta. Poleg same vloge in poslovnega načrta morajo pripraviti tudi načrt poslovanja za čas trajanja posojila in ekonomsko oceno projekta. Pomembna je ustrezna in vsebinsko podkrepljena obrazložitev predpostavk poslovanja, ki naj sloni na realnih in preverljivih osnovah. Pogosto so namreč ocene projektov preoptimistične, ko novi razvojni projekti predvidevajo nerealno rast in izboljšanje poslovanja glede na rezultate. Podjetja pogosto ne upoštevajo potrebe po dodatnem obratnem kapitalu, ki jo zahteva začetno izvajanje projekta, oziroma po novi proizvodnji. Dogaja se tudi, da finančna konstrukcija investicijskih vlaganj ni zaprta.
 • Ali vam SID banka pri sestavljanju vloge kako pomaga? V pomoč podjetjem so pripravili smernice za pripravo načrta. Podjetjem svetujejo, da jih pred oddajo vloge obiščejo in predstavijo projekt.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj