Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanje prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

14. 03. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 13. 3. 2023, www.spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini. Namen promocijskih aktivnosti je informirati in ozaveščati širšo slovensko javnost o prednostih ter o lastnostih lesa kot materiala, ki ga ima Slovenija v izobilju.

Z izvajanjem tovrstnih promocijskih aktivnosti krepimo trge za lesne proizvode in storitve v Sloveniji in tujini, z namenom združevanja in povezovanja promocijskih aktivnosti na nacionalnem, regionalnem, lokalnem nivoju in v mednarodnem prostoru.

Les je vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti, ki ga ima Slovenija kot tretja najbolj gozdnata država v Evropi na voljo po svojem celotnem ozemlju.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, je v letu 2020 pristopila k prepoznavni oglaševalski kampanji, katere ključni komunikacijski sporočili sta: »Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet.« in »Les je čudež narave, delimo z njim svoj dom.«. Namen je spodbuditi najširšo javnost k nadomeščanju ostalih materialov z lesom.

Predmet javnega povabila: Predmet povabila je nabor in izbor dogodkov za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih ter večanja prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti v letu 2023, v okviru katerih bo agencija prepoznala interes za sodelovanje v vlogi nacionalnega partnerja. Kot predhodno navedeni dogodki se štejejo festivali, razstave, konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih bo prihajalo do izobraževanja/ozaveščanja/mreženja/srečanj/izmenjave idej in dobrih praks med različnimi deležniki, s poudarkom na lesu, kot ključnemu materialu prihodnosti, trajnostnih in zelenih tehnologij.

Še zlasti se želimo vključevati v prepoznane in uveljavljene dogodke/ potujoče dogodke, razstave, ki prispevajo k prepoznavanju lesa kot gradbenega in dizajnerskega materiala ter dvigu bivanjske kulture z lesom. Vsekakor so zaželene tudi nove oblike tovrstnih dogodkov, ki spodbujajo pozitivni odnos do lesa ter hkrati popularizirajo kulturo gradnje in rabe lesa. Ti dogodki naj se odvijajo na najbolj frekventnih lokacijah po Sloveniji, kjer je doseg obiskovalcev največji (nakupovalna središča, mestna središča, knjižnice …). Resna promocija lesene gradnje, naj vključuje inovativno uporabo lesa v sodobni slovenski arhitekturi, s poudarkom na tehnoloških inovacijah.

Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo v letu 2023 partnersko sodelovala pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov za promocijo uporabe lesa, ki imajo v slovenskem prostoru že večletno tradicijo ali pa se vzpostavljajo na novo in pokrivajo tematike vezane na prednosti rabe lesa pri gradnji in opremljanju prostorov, prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti, s poudarkom na ključnih inovacijah in regenerativnih strategijah za ohranjanje planeta, racionalne rabe prostora in surovin. V najširšem smislu, so ti dogodki namenjeni splošni promociji uporabe lesa in ozaveščanja o lesu najširše slovenske javnosti o trajnostnih vidikih lesa, novih trendih inovativne uporabe lesa, v ožjem smislu pa obravnavajo tematike, ki so definirane v okviru programa dela javne agencije SPIRIT Slovenija in predvidenih promocijskih aktivnosti za leto 2023, za katere sredstva zagotavljata Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in SPIRIT.

V okviru partnerstva, želimo posebno pozornost nameniti dogodkom, ki bodo v svoje programske vsebine vključili tudi tematike, vezane na promocijo lesarskih poklicev med mladimi, predvsem med bodočimi dijaki in študenti. Vključevati se želimo v dogodke, ki bodo čim bolj približali lesarski poklic, lesno sceno in lesno predelovalno industrijo mladim, ki so v fazi življenjske odločitve- izbire poklica in širjenja prepoznavnosti ter pomena obdelave, oblikovanja in uporabe lesa. V lesarski panogi namreč kronično primanjkuje kadra, čeprav so možnosti zaposlitve in nadaljevanje kariere za vse tiste, ki se z lesom ukvarjajo na podjeten, tehnološko dovršen in ustvarjalen način, zagotovljene. Da bi mlade navdušili za te poklice, smo v okviru agencije, lani zagnali kampanjo na družbenem omrežju Tik Tok, ki ji bo letos sledila kampanja na YouTube, dokumentarni film o lesarskih poklicih ter različne interaktivne izobraževalne delavnice na temo lesa v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Hkrati želimo skozi vse aktivnosti, prikazati vso pestrost poklicev v lesarstvu in dvigniti ugled poklica lesarja, ki še vedno velja za deficitarni poklic.

Namen javnega povabila in sodelovanje z naročnikom: Namen javnega povabila je skleniti partnersko sodelovanje na dogodkih izbranih ponudnikov v letu 2023, z usmerjanjem programskih vsebin na promocijo uporabe lesa in ozaveščanju o prednostih lesa ter večanju prepoznavnosti lesa kot materiala prihodnosti. Agencija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, bosta v okviru dogodkov sodelovala kot nacionalna partnerja.

Agencija bo izmed prispelih predlogov ponudnikov izbrala do največ 2 (dva) dogodka posameznega ponudnika do porabe sredstev, pri katerih bo prepoznala interes za partnersko sodelovanje. Agencija bo s posameznim ponudnikom sklenila partnersko podporo za izbrani/-ne dogodek/-ke v višini največ do 5.000,00 EUR + DDV.

Agencija bo znesek partnerske podpore določila glede na kategorijo posameznega dogodka, in sicer:

 • enodnevni strokovni dogodek z minimalno 30 do 50 udeležencev, ki prihajajo iz vrst lesno predelovalnih podjetij in drugih zainteresiranih podjetij, javnih institucij, izobraževalnih institucij, lokalnih skupnosti, investitorjev, mladih, arhitektov, oblikovalcev in druge zainteresirane javnosti, v višini 3.000 EUR + DDV,
 • enodnevni dogodek z minimalno 30 do 50 udeležencev, katerega programske vsebine bodo vezane na promocijo poklica lesarja, namenjene populaciji mladih, ki se odločajo za poklice, v višini 3.000 EUR + DDV,
 • večdnevni dogodek oz. dlje časa trajajoči dogodek, kot npr. razstava, tematski festival, potujoči dogodek, ki nagovarja najširšo slovensko javnost o prednostih ter o lastnostih lesa kot materiala in se odvija na frekventnih lokacijah po Sloveniji, v višini 5.000 EUR + DDV.

Posamezen enodnevni dogodek mora trajati najmanj 4 ure (1ura=60 minut). Večdnevni dogodek oz. dlje časa trajajoči dogodek mora trajati kontinuirano, daljše časovno obdobje in v primeru, da večdnevni dogodek vključuje tudi program, mora le-ta trajati v posameznem dnevu  vsaj 1,5 ure.

Pred sklenitvijo pravne podlage za izvedbo dogodka, bo agencija s ponudnikom vsebinsko uskladila dogodek/-ke, predvsem z vidika vključevanja agencije v naslednjih elementih:

 • navajanje naročnika kot nacionalnega partnerja v uvodnem nagovoru ali možnost kratkega uvodnega nagovora naročnika,
 • po dogovoru vključenost v vsebinski del strokovnega programa na dogodku (vključitev predstavnika agencije na okroglih mizah, predavanjih, posvetih, konferencah, delavnicah in podobno),
 • objavi logotipov, ki jih določi agencija na vseh vidnih elementih in javni komunikaciji, ki nastane v zvezi z dogodkom/-ki (kot npr. vabila, program, promocijske brošure, spletne strani,…),
 • dogovor o načinu prevzema promocijskega materiala in roll-upov na naslovu naročnika in postavitvi predstavitvenih/ oglaševalskih panojev (pingvini) ter distribuciji promocijskega materiala na lokaciji dogodka/-ov oz. drugače v skladu z dogovorom.

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je preko partnerskega sodelovanja na različnih dogodkih ponudnikov:

 • informirati in ozaveščati širšo slovenski javnost o prednostih ter o lastnostih lesa kot materiala prihodnosti, ki ga ima Slovenija v izobilju,
 • spodbuditi povpraševanje po slovenskih lesnih proizvodih, povečati konkurenčnost slovenske lesne panoge ter krepiti trge za lesne proizvode in storitve v Sloveniji in tujini, z namenom združevanja in povezovanja promocijskih aktivnosti na nacionalnem, regionalnem, lokalnem nivoju in v mednarodnem prostoru.

Ciljne skupine, ki so jim dogodki namenjeni:

 • lesno predelovalna podjetja in druga zainteresirana podjetja,
 • mladi,
 • predstavniki izobraževalnih institucij,
 • predstavniki javnih institucij,
 • odločevalci,
 • predstavniki lokalnih skupnosti,
 • predstavniki podpornega okolja za podjetništvo,
 • arhitekti in oblikovalci,
 • investitorji,
 • mediji,
 • najširša javnost.

Lokacija dogodkov in časovni okvir: Dogodki, ki bodo deležni partnerske podpore, morajo biti organizirani na območju Republike Slovenije, v obdobju od 1.1.2023 do 31.10.2023.

Ocenjena vrednost in višina partnerske podpore: Agencija bo dogodek/-ke posameznega ponudnika podprla v višini največ do 5.000,00 EUR + DDV.

Pogoji za sodelovanje: Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, društva registrirana v Republiki Sloveniji in zavodi, ki v zadnjih treh letih kontinuirano izvajajo dogodke vezane na promocijo lesa in lesnih izdelkov  in na katerih je bilo v posameznem letu na posameznem dogodku vsaj 50 udeležencev iz navedenih ciljnih skupin.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi do največ dva dogodka, ki bosta organizirana v letu 2023.

Dogodki pravnih ali fizičnih oseb, ki so namenjeni samopromociji prijavitelja, niso predmet tega javnega povabila.

Prijavitelj se z oddajo prijave strinja, da bo agenciji omogočil in z njo pravočasno dogovoril sodelovanje, kot je navedeno v točki 3. tega javnega povabila (vloga nacionalnega partnerja).

Prijavitelj v roku 10 dni po končanem dogodku, posreduje kratko pisno poročilo o dogodku s pripadajočimi fotografijami ter rezultati izvedene kratke evalvacije dogodka na elektronski naslov skrbnika projekta na strani naročnika.

Prijavitelj se hkrati obvezuje, da še isti dan po končanem dogodku posreduje naročniku do 5 fotografij z dogodka in hkrati navede število udeležencev dogodka, v tistih primerih, kjer je le-to mogoče.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Prijave morajo prispeti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, Ljubljana, najkasneje do 29. 3. 2023 do 13.00 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemamo le pisno na e-naslov: petra.drobne@spiritslovenia.si. Odgovore bo agencija ponudnikom posredovala po elektronski pošti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje 3 (tri) dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj