Približuje se 31. marec - rok za predložitev letnih poročil

Približuje se 31. marec - rok za predložitev letnih poročil

07. 03. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 1. 3. 2023, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Na podlagi tako zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Letos je torej zadnji dan za predložitev letnega poročila petek 31. marec 2023.

V skladu z 10. odstavkom 54. člena ZGD-1 morajo namreč družbe, ki so zavezane h konsolidaciji po 56. členu ZGD-1 sestaviti konsolidirano letno poročilo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je za leto 2021 le 365 gospodarskih družb predložilo letno poročilo, ki je bilo izdelano po MSRP, vse ostale gospodarske družbe t.j. 68.711 pa so predložile letno poročilo, ki je bilo izdelano v skladu s SRS.

Odstopanje od navedenih rokov pa velja tudi za družbe in podjetnike nad katerimi se je začel insolvenčni postopek, ki morajo zadnji dan pred začetkom tega postopka izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. V vseh drugih primerih prenehanja pa slediti določbam Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Družbe in podjetniki, ki niso zavezani reviziji morajo letno poročilo zaradi javne objave predložiti v skladu z 59. členom ZGD-1, za državno statistiko, druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene pa v skladu z 58. členom ZGD-1 v elektronski obliki v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Podjetniki, ki so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, medtem ko gospodarske družbe, ki v skladu Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, letno poročilo morajo predložiti AJPES.

Družbe in podjetniki, katerih poslovno leto je enako koledarskemu letu, lahko izpolnijo obveznost iz 58. in 59. člena ZGD-1 hkrati tako, da ob predložitvi podatkov navedejo, naj se podatki iz letnega poročila uporabijo tudi za javno objavo. V skladu s 5. odstavkom 59. člena ZGD-1 pa mora AJPES podatke, ki so del davčnega obračuna, avtomatično posredovati Finančni upravi Republike Slovenije, saj se šteje, da so s tem družbe in podjetniki oddali del davčnega obračuna.

AJPES omogoča predložitev podatkov iz letnih poročil preko aplikacije, ki je na voljo na spletni strani ajpes.si že od sredine januarja ter pri tem slediti tako tehničnim kot tudi vsebinskim navodilom.

Tako morajo zavezanci pred predložitvijo letnega poročila pravočasno:

  • Se registrirati oziroma prijaviti z uporabniškim imenom in geslom ter
  • vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev.

Po predložitvi letnega poročila pa bo potrebno predložitev letnega in drugega poročila potrditi s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali pa z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

Pri tem mora podpisnik - zakoniti zastopnik ali od njena pooblaščena oseba imeti veljavni KDP, ki je evidentiran v Evidenci digitalnih potrdil (EDP), pooblaščena oseba pa biti evidentirana tudi v sistemu Pooblastil AJPES. Takšno pooblastilo mora biti podpisano s strani zakonitega zastopnika, ki pooblaščencu določi tudi vrsto pooblastila - generalno pooblastilo (velja za predložitev letnih in drugih poročil) ali pooblastilo »LP-letna poročila«.

Glede na to, da se pri predlagateljih letnih poročil marsikdaj zadnji trenutek ugotovi, da pooblastilo ni urejeno, AJPES priporoča, da je ureditev teh »tehničnih« zahtev takorekoč prvi korak pri oz. pred predložitvijo letnega poročila.

Zavezanci za predložitev letnega poročila upoštevajo tudi Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, ki jih usmerja k izpolnitvi enotnih obrazcev preko aplikacije. Tako morajo:

  • poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja iz Priloge 1 in obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida iz Priloge 2.
  • družbe in zadruge pa tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube iz Priloge 3.
  • družbe, ki imajo poslovne odnose s tujino, predložijo tudi podatke na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) iz Priloge 4 in na obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine iz Priloge 5.
  • družbe in zadruge predložijo tudi podatke na obrazcu Opredelitev družbe, zadruge iz Priloge 6.
  • društva predložijo tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida iz Priloge 7.
  • nepridobitne organizacije predložijo AJPES tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida iz Priloge 8.

Majhne družbe, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko, priložijo pojasnila k izkazom in izjavo iz Priloge 9a, s čemer izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

Mikro kapitalske družbe, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe v skladu s 70.a členom ZGD-1, pa za javno objavo niso dolžne predložiti pojasnil k izkazom, ampak na koncu bilance stanja razkrijejo informacije (določene s 70.a členom ZGD-1) ter predložijo predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.

V primer dilem glede evidentiranja posameznih gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih ter drugih s predložitvijo povezanih vprašanjih AJPES zavezance napotuje tudi na pregled najpogosteje zastavljenih vprašanj.

Za konec pa velja izpostaviti, da je nepravočasna in nepravilna predložitev letnega poročila v skladu s 686. členom ZGD-1 prekršek, ki lahko vodi do plačila globe od 500 za mikro do 30.000 evrov za velike družbe, z globo od 5.000 do 45.000 evrov pa tuje podjetje ali podružnica tujega podjetja, ki pravočasno ne predloži letnega poročila podružnice v Sloveniji (687. in 687.a člen ZGD-1).

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj