Ugodni krediti EKO sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, s.p.-jev in zasebnikov tudi v letu 2013

Ugodni krediti EKO sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, s.p.-jev in zasebnikov tudi v letu 2013

04. 06. 2013

Vir in informacije: Revija Kapital, 17. 4. 2013, Št. 570, www.revijakapital.com

24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, je odprt od 1. februarja do konca novembra 2013.

Krediti so namenjeni za različne naložbe v varstvo okolja. Mednje sodijo naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer naložbe v sisteme in naprave za proizvodnjo toplote ali hladu, električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije, pa tudi nakup novih vozil na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih, obnovo razsvetljave, posamezne ukrepe energijske prenove objektov in gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

Krediti za zmanjšanje onesnaževanja zraka.

Krediti so na voljo še za naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka za tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka ter nova osebna vozila za cestni promet s pogonom na plin ter za tovorna vozila z EURO6 motorjem, za priklop na plinovod na degradiranih območjih, postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil in vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, izgradnjo parkirišč po sistemu P+R z neposredno povezavo na javni potniški promet pa tudi za izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo; nadalje za naložbe v gospodarjenje z odpadki v sisteme in naprave za ločeno zbiranje, nakup nadgradnje vozil za zbiranje in obdelavo odpadkov, nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, postavitev sistemov za obdelavo in energijsko izrabo oziroma predelavo komunalnih ali industrijskih odpadkov ter zamenjavo azbestnih strešnih kritin; v zvezi z varstvom voda in učinkovito rabo vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne ali tehnološke odpadne vode, tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja voda v tehnološkem procesu, ukrepe za zmanjševanje izgub oziroma prihranek pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode in za odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo, za naložbe v kanalizacijska omrežja za odpadne vode s priključkom na čistilno napravo in ukrepe za prihranek pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo. Poleg tega so krediti na voljo tudi za začetne naložbe v nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja, za spremembo proizvodnega procesa, ki pomeni preseganje okoljskih standardov, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.

Od 25 tisoč evrov do 2 milijona evrov.

Posamezen kredit lahko doseže od 25 tisoč do 2 milijona evrov, razen za občine, za katere je kredit lahko višji. Za vsako vrsto naložbe pa javni poziv določa tudi najvišji delež priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada. Ta delež znaša do 90 odstotkov priznanih stroškov naložb v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, do 80 odstotkov priznanih stroškov naložb v gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo vode, ki so lahko predmet kreditiranja na podlagi javnega poziva, in do 75 odstotkov priznanih stroškov začetnih naložb v okoljske tehnologije, ki jih določa javni poziv.

Letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Pri kreditih za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki se določi na dan izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita tako, da ne zagotavlja pomoči države.

Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je največ 15 let oziroma največ 5 let za nakup opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita.

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani: http://www.ekosklad.si/.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj