Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

28. 02. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 24. 2. 2023, Stran: 332

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko-poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine EPC oziroma inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve* EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.

* Razširitev EPC: pomeni povečanje uporabnih površin EPC, ki že deluje (podjetja v EPC opravljajo svojo dejavnost). Razširitev inkubatorjev pomeni povečanje uporabnih površin inkubatorja, ki že deluje.

Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter
  • Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
  • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Območje izvajanja: Upravičeno območje izvajanja so glede na Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) naslednje občine na območju Republike Slovenije: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Ciljna skupina: Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni EPC oziroma izgrajenem oziroma razširjenem inkubatorju.

Končni prejemniki: Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

En prijavitelj lahko na javni razpis za posamezen sklop odda le eno vlogo oziroma lahko odda največ eno vlogo za Sklop A in največ eno vlogo za Sklop B.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR za leto 2024, pri čemer je razdelitev po sklopih sledeča:

  • Sklop A: 6.000.000,00 EUR za leto 2023 in 8.000.000,00 EUR za leto 2024;
  • Sklop B: 2.000.000,00 EUR za leto 2023 in 3.000.000,00 EUR za leto 2024.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je najkasneje do dne 21. 4. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj