Javni poziv 102SUB-OPN22 - Nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih

Javni poziv 102SUB-OPN22 - Nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih

23. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 161, Datum: 23. 12. 2022, Stran: 2681

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 325/1 z dne 16. 12. 2019 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike), Uredbi (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 - ZIURKOE in 44/22 - ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11 in 195/21)),
  • kategorij N3,
  • kategorij M3 (razen na prednjih oseh vozil kategorije M3),
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Obnova izrabljenih pnevmatik je postopek recikliranja izrabljenih pnevmatik, po katerem se obdelane pnevmatike uporabijo za namen, za katerega so bile proizvedene, s tem da se obnovljena pnevmatika ne šteje za odpadek, skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 - ZIURKOE in 44/22 - ZVO-2).

Obnovljene pnevmatike so toplo in hladno obnovljene rabljene pnevmatike, ki so obnovljene tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom, in so ustrezno označene skladno s Pravilnikom ECE R 109 (Enotni predpisi o homologaciji proizvodnje obnovljenih pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike), ki je priloga I Sklepa Sveta številka 2006/443/ES z dne 13. marca 2006 o spremembi sklepov 2001/507/ES in 2001/509/ES za razglasitev pravilnikov št. 109 in št. 108 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o obnovljenih gumah za obvezna (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2006, str. 1).

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).

Okoljsko učinkovite obnovljene pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06 in 44/22 - ZVO-2).

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža obnovljenih pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za obnovljene pnevmatike, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, ali prvič dane v uporabo v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana in plačana.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti:

  • proizvaja gume ali obnavlja gume (samo obnavljanje nabavljenih rabljenih gum iz drugih držav članic ali tretjih držav) - proizvajalec,
  • pridobiva (nabavlja) gume iz drugih držav članic EU ali iz tretjih držav - pridobitelj.

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so rabljene gume, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS (prodane) ali prvič dane v uporabo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 600.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-80 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno v vložišču Eko sklada v času uradnih ur za stranke.

Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospodarstvo.

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj