Na pragu uporabe novega obrazca REK-O

Na pragu uporabe novega obrazca REK-O

20. 12. 2022

6 0
Koristnost članka
6 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 7. 12. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

V skladu z dogovorom med ključnimi deležniki in Pravilnikom o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev se s 1. januarjem 2023 uvaja nov način in obrazec obračuna davčnih odtegljajev. Uvaja se namreč nov REK-O obrazec, ki bo nadomestil trenutno veljavne REK obrazce: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD ter REK-1f obrazec. Po navedbah Finančne uprave RS (v nadaljevanju FURS) se bo z njegovo uvedbo poenostavilo in spremenilo popravljanje predloženih podatkov in omogočilo oddajanje REK-O obrazca tudi na podlagi samoprijave.

Vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev se določa s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja za dohodke, za katere se po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem. Sem sodijo vsi dohodki po ZDoh-2, razen tistih izjem, ki so plačila dohodnine oproščeni na osnovi določb 20. do 34. člena ZDoh-2.

Pravilnik določa tudi vsebino in obliko predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki so jih delodajalci in so plačniki davka, ter so dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti podatke v obračunu davčnega odtegljaja. Prav tako pa Pravilnik določa tudi obračun davčnih odtegljajev v zvezi z izračunom prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2.

Plačniki davka po 58. členu ZDavP-2 predložijo obračun davčnih odtegljajev na obrazcu REK-O, ki je določen v Prilogi 1 k Pravilniku in je sestavljen iz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu. Obračun davčnega odtegljaja zavezanci predložijo v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev, ki jih je pripravila FURS.

Še vedno velja, da je rok za predložitev REK obrazca najkasneje na dan izplačila dohodka, pri plačilu prispevkov, ki ni vezano na izplačilo dohodka (npr. plačilo pavšalnega prispevka, plačilo prispevkov delodajalcev, ki niso plačniki davka) pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Posamezni zneski se vpisujejo v evrih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Davčnemu organu se za vsak izplačan dohodek, po vrstah dohodkov, ki so določeni v seznamu vrst dohodkov, predloži samostojen REK obrazec, tudi če so različni dohodki izplačani istočasno. Predlaganje samostojnega REK obrazca pa je obvezno tudi za posamezni dohodek iz polj B04 do B013 in B020, ki ni samostojna vrsta dohodka po seznamu vrst dohodkov, če je izplačan hkrati z drugim tovrstnim dohodkom v znesku, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (npr. če delodajalec izplačuje povračilo stroškov prehrane v znesku, ki presega neobdavčen del in hkrati izplačuje tudi povračilo stroškov prevoza na delo mora o tem dohodku poročati na ločenem REK obrazcu).

Pri obračunu prispevkov se v stolpec »obračunani« vpišejo zneski prispevkov, ki jih delodajalec obračuna od osnove za obračun prispevkov, ki jih mora delodajalec tudi dejansko plačati in tudi tiste prispevke, ki jih delodajalcu ob upoštevanju predpisov o oproščenih prispevkih, ni potrebno plačati. V stolpec »za plačilo« pa se vpišejo le prispevki, ki jih mora delodajalec dejansko plačati. Tako invalidska podjetja ob izpolnjevanju pogojev iz 74. člena ZZRZI (oznaka v polju 004 zbirnega dela REK-O obrazca) prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obračunajo, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za svoj materialni razvoj. Ne glede na navedeno, pa invalidska podjetja obračunajo in tudi dejansko plačajo prispevek za primer brezposelnosti.

Pri poročanju o izplačilih plač zaposlenih v delovnem razmerju se vpiše število ur, obdobje in znesek plače ter nadomestila plače, razen nadomestil plač po tretji alineji prvega odstavka 32. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki se vpisujejo v polje M02. Posebnost je tudi vpis podatkov o izplačilu božičnice in trinajste plače, ki se vpiše v polje M01, v primeru, da je izplačilo odvisno od prisotnosti na delu, se v polje ure vpiše vrednost 0 (nič). Dodatni podatki o plači pa se izpolnjujejo le za izplačane plače in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca in so vključena v podatek v polju P01a.

Kot navedeno nov REK-O obrazec združuje oz. ukinja uporabo obrazcev REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD ter REK-1f, medtem ko uporaba obrazca REK-1b za obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, še vedno ostaja. Prav tako pa se še vedno uporablja priloga 3, ki določa predložitev Podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane po posameznem davčnem zavezancu, ki se dostavijo v elektronski obliki po sistemu eDavki.

Za konec velja izpostaviti, da v prehodnem obdobju t.j. od 1.1.2023 do 31.12.2023 zasebni sektor za statistične namene v skladu z Zakonom o državni statistiki (ZDSta) in v skladu z Navodilom o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah - ZAP/M (navodilo SURS) še vedno v tem prehodnem obdobju vzporedno poročajo o izplačanih plačah tudi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kot je to veljalo tudi do sedaj, torej najkasneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj