Sprememba Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Sprememba Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

29. 11. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 146, Datum: 25. 11. 2022, Stran: 2503

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022:

Spremembe se nanašajo na naslednje točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

1. Spremeni se:

Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga je Vlada RS sprejela dne 23. 12. 2021, sklep Vlade RS št. 47602-27/2021/3 in spremembe št. 47602-27/2021/6 z dne 28. 4. 2022.

4. Spremeni se:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na poziv se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Spremeni se:

točka 5.1:

3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom.

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU):

  • v okviru projekta podjetje ne opravlja dejavnosti na naslednjih področjih:
  • ribištva in akvakulture,
  • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
  • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
  • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
  • če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce.

Doda se:

13. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju s tem sofinanciranjem, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

5.3. Doda se:

Prijavitelj mora pred oddajo vloge na Slovenski podjetniški sklad pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne sme biti izdan pred objavo javnega poziva (25. 11. 2022).

Spremeni se:

Usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (25. 11. 2022).

6. Spremeni se:

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru, da je oddana vloga nepopolna, se prijavitelja o tem obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Če je javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno na voljo, ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge, ki ji je dodana nova ustrezna oznaka z novo zaporedno številko.

7. Spremeni se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022-2023 znaša 1.250.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:

  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče - vlog, ki jih prejme na javni poziv ne bo obravnaval;
  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni - vloge, prejete do datuma spremembe, bo obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge;
  • začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv - vloge, ki jih je že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi;

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

8. Doda se:

V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

9. Spremeni se:

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 25. 11. 2022 in traja do 30. 9. 2023.

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letu 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2023 je 30. 9. 2023.

Briše se:

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v začetku naslednjega proračunskega leta.

10. Spremeni se:

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2022 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za dvig digitalnih kompetenc.

11. Spremeni se:

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Kljub temu je potrebno upoštevati določila iz točke 9. javnega poziva, kjer je navedeno, da morajo biti upravičene aktivnosti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo po vrstnem redu prejetja (»first come - first serve«).

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj