Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

25. 10. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 21. 10. 2022, Stran: 2267

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 2022, se spremeni tako, da se glasi:

V prvi alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet javnega razpisa se črta beseda »vsaj« pred besedilom »3*«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi:

»hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* (velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele) ali vsaj 30  nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4* (velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele))«.

V četrti alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet javnega razpisa se številka »50« nadomesti s številko »30«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi:

»kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*«.

Zadnji stavek predzadnjega odstavka točke 4.3.1. Splošna določila glede investicije v osnovna sredstva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Sofinanciranje na območju »belih lis« se izvaja po Shemi državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2021).«

Točka 6. točke 6.2.1. Dodatni posebni pogoji za investicijo se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»6. Nastanitveni obrat mora biti najkasneje ob zaključku investicije evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov (glede kategorizacije), pri sklopu 1 (popolna prenova oziroma rekonstrukcija) pa mora biti nastanitveni obrat, ki bo predmet investicije, že na dan oddaje vloge na javni razpis evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije: www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov (glede kategorizacije)), razen v primeru, ko se popolna prenova oziroma rekonstrukcija nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost (v tem primeru mora biti nastanitveni obrat ob zaključku investicije evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije: www.kategorizacija.si). Nastanitveni obrat mora pridobiti najmanj kategorijo 3* oziroma jabolka oziroma v primeru kampov in glampingov 4*, pri čemer mora biti ocenitev opravljena s strani zunanjega neodvisnega ocenjevalca nastanitvenih obratov s seznama ocenjevalcev, objavljenega na spletni strani: www.kategorizacija.si (v primeru glampingov velja ocenitev združenja World od glamping ali druge primerljive mednarodne organizacije).«

Točka 4. točke 6.3. Posebni pogoji za prijavitelje se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»Prijavitelji ne smejo biti podjetja v javni lasti. Za podjetje v javni lasti se štejejo podjetja, kjer:

  • ima država ali lokalna skupnost 30 % ali več kot 30 % kapitala ali glasovalnih pravic - velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (regionalne sheme) oziroma
  • ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic - velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program izvajanja finančnih spodbud MSP (shema MSP).

Lastniški deleži se določajo v skladu s Prilogo I. Uredbe GBER.«

V Poglavju I točki 7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora investicije se merilo Prispevek k doseganju ciljev iz NOO v sklopu poglavja I. Dvig konkurenčnosti spremeni tako, da se sedaj glasi:

Prispevek investicije k doseganju ciljev iz NOO*

Število točk

(8)

Investicija predstavlja vlaganja v več kot 50 nastanitvenih enot (sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih bivalnih enot v primeru glampingov)

8

Investicija predstavlja vlaganja v 50 ali manj nastanitvenih enot (sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih bivalnih enot v primeru glampingov)

0

* Cilj NOO ukrepa »Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma« je, da je povprečna velikost projektov najmanj 51 sob (Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 6. 2021).

Drugi in tretji odstavek točke 8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa se spremenita tako, da se glasita:

»

Proračunska postavka

SKLOP

Leto 2023

(v EUR)

Leto 2024

(v EUR)

Leto 2025

(v EUR)

Leto 2026

(v EUR)

SKUPAJ

(v EUR)

PP 221455

- C3K11IB -

Trajnostni razvoj

slovenskega turizma

- Dvig kakovosti

nastanitvenih

turističnih kapacitet NOO-MGRT

1.

 

16.166.667,00

 

18.275.362,00

 

 

 

 

7.217.391,00

 

6.840.580,00

 

48.500.000,00

 

 

2.

6.833.333,00

7.724.638,00

2.782.609,00

3.159.420,00

20.500.000,00

Skupaj

 

23.000.000,00

26.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

69.000.000,00

Pogodbe o sofinanciranju na osnovi tega javnega razpisa ne bodo podpisane dokler ne bodo zagotovljena sredstva na proračunski postavki PP 221455 - C3K11IB Trajnostni razvoj slovenskega turizma - dvig kakovosti nastanitvenih turističnih kapacitet NOO - MGRT in investicije ne bodo uvrščene v načrt razvojnih programov.«

V prvem odstavku točke 12. Roki in način prijave na javni razpis se spremeni prvi rok za oddajo vlog, in sicer tako, da se prvi odstavek te točke sedaj glasi:

»Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj