2. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013

2. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013

20. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 16.4.2010, Stran: 842

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa:

Ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev IPA, ki ustrezajo naslednjim ukrepom v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013.

1. Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj

– Ukrepi:

– Turizem in razvoj podeželja,

– Razvoj podjetništva,

– Socialna integracija.

2. Prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri

– Ukrepi:

– Varstvo okolja,

– Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine.

Za podrobne informacije o opisu ukrepov, njihovih ciljev in glavnih dejavnosti v okviru vsake prednostne naloge glejte 6. poglavje Operativnega programa. Da bi zagotovili skladnost vašega projekta s programom, obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako prednostno nalogo in ustreznim ukrepom.

Vsak projektni predlog je potrebno prijaviti samo v okviru ene od zgoraj navedenih prednostnih nalog/ukrepov. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa.

Projektni partnerji morajo izpolnjevati vsaj en kriterij čezmejnega sodelovanja: skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje.

Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Hrvaška 2007–2013 vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:

– v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (20%) regija;

– v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko-Zagorska, Zagrebška, Karlovška, Primorsko-Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20%).

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prijavitelji in partnerji:

Upravičenci obeh prednostih nalog morajo:

1. biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih skupin:

– regionalni in lokalni javni organi;

– osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je država ali občina ali katerakoli druga oseba javnega prava, raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;

– nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;

– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

– pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, zasebni zavodi itd.

2. Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške.

Zgornje število projektnih partnerjev ni omejeno.

3. Partnerji morajo imeti sedež ali regionalno/lokalno podružnico, registrirano in delujočo v upravičenem programskem območju. Možna pa je tudi izjema v primerih, kjer razlika izhaja iz drugačne organizacijske strukture partnerja. Stanje, kjer sedež partnerja ni v upravičenem programskem območju, se lahko reši na sledeče načine:

a) v primeru, da sedež nacionalne/regionalne organizacije ni registriran v upravičenem območju in je lokalna organizacijska enota pravna oseba, mora biti lokalna organizacijska enota potencialen projektni partner in v primeru podpisa pogodbe bo le-ta končni upravičenec,

b) v primeru, da sedež nacionalne/regionalne organizacije ni registriran v upravičenem območju in lokalna organizacijska enota ni pravna oseba, potem mora biti projektni partner nacionalna/regionalna organizacija.

V tem primeru bo organizacija dokazala posebno vlogo, ki jo ima v obmejni regiji z sledečim:

– izkazano mora biti vsaj eno letno delovanje lokalne organizacijske enote v upravičenem območju;

– vodja organizacijske enote mora biti pooblaščeni predstavnik pravne osebe, da lahko organizacijska enota deluje v povezavi z izvedbo relevantnega dela projekta in

– projektne aktivnosti morajo biti izvedene v upravičenem programskem območju in morajo imeti čezmejni značaj, hkrati pa mora biti v izvajanje projekta vključeno lokalno osebje.

4. biti pravno, finančno in poslovno sposobni za sodelovanje v programu.

Vrednost razpisa: V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz sklada IPA na voljo znesek v višini 11.900.115,00 EUR.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 30.6.2010 do 15.30 ure. Prijava mora biti predložena v papirni in elektronski obliki.

Dodatne informacije: Med javnim razpisom se lahko pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na naslednji naslov: Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Hrvaška 2007–2013 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: mag. Gordana Stanišić, (informacije v slovenskem jeziku), E-pošta: jts-si-hr.svlr@gov.si, Tel: +386/1/478-37-35 (uradne ure: torek, sreda, četrtek: od 9. do 12. ure).

Info točka: Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in upravljanje z vodami, Vlaška 108, 10 000 Zagreb, kontaktna oseba: Viktorija Rončević, E-pošta: viktorija.roncevic@mrrsvg.hr, Tel: +385/1/63-91-991 (uradne ure: torek, sreda, četrtek: od 9. do 12. ure).

Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja spremljajte spletno stran: www.si-hr.eu, ali pa se neposredno obrnite na STS ali informacijsko točko.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.si-hr.eu.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010031.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj