Bo nova davčna olajšava spodbudila investicijska vlaganja?

Bo nova davčna olajšava spodbudila investicijska vlaganja?

28. 06. 2022

6 0
Koristnost članka
6 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 22. 6. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Pravkar objavljeni poslovni rezultat gospodarskih družb za leto 2021 kažejo, da so gospodarske družbe v letu 2021 uspešno poslovale in krepile likvidnost, precej skromno pa so vlagala v razvoj in posodobitev poslovne opreme.

Že sedaj so imele namreč možnost koristiti davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, kot tudi za investicijska vlaganja. Po zadnjih spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) t.j. z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) t.j. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) pa bodo podjetja lahko koristila tudi davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod.

V skladu s 65.a členom ZDoh-2 in 55.c členom ZDDPO-2 zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju (od 1. januarja 2022 dalje), če gre za vlaganja v:

 1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
 2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Pri tem velja izpostaviti, da se koriščenje davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod izključuje s koriščenjem olajšave za:

 • raziskave in razvoj po 61. členu ZDoh-2 oz. 55. členu ZDDPO-2, ki jo lahko uveljavlja v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave ali razvoj v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove, in
 • investicije po 66.a členu ZDoh-2 oz. 55.a členu ZDDPO-2, ki jo lahko zavezanec uveljavlja v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.

Prav tako pa zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja za digitalni in zeleni prehod v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

V skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (v nadaljevanju Pravilnik) se za vlaganja v računalništvo v oblaku štejejo investicije davčnega zavezanca v:

 • a) vzpostavitev ali nadgradnjo računalniškega oblaka, kamor sodijo stroški nakupa strojne in programske opreme ter podpornih storitev, ki omogočajo da oblak lahko deluje.
 • b) vzpostavitev ali nadgradnja uporabe storitev računalniškega oblaka, ki se davčnemu zavezancu zagotavljajo z namenom večje ekonomičnosti, produktivnosti ter učinkovitosti poslovanja in za vzpostavitev katere lahko davčni zavezanec uveljavlja stroške začetne vzpostavitve ali nadgradnje vključno s stroški izobraževanj zaposlenih.
 • c) vlaganja v velepodatke in umetno inteligenco, ki zajema stroške nakupa programske opreme, vključno s stroški dela oseb, ki izvajajo tovrstno raziskovalno dejavnost, stroški materiala, storitev in izobraževanj v zvezi z izvajanjem s tem razvojno-raziskovalnim projektom ter pogodbenimi partnerji, ki pogodbeno sodelujejo pri tem raziskovalno-razvojnem projektu in so vpisani v register razvojno-raziskovalnih dejavnosti. Ob tem velja izpostaviti, da stroške nakupa licenc ni mogoče koristiti za koriščenje te olajšave.
 • d) vlaganja v okoljsko prijazne tehnologije in razogljičenje energijskega sektorja, kamor sodijo vlaganja v vire energije, shranjevalnike, nuklearno fuzijo in distribucijska omrežja. Pri tem se za vlaganja v vire energije štejejo stroški nakupa v opremo in podpornih storitev za proizvajanje električne energije s sončno voltaiko, iz koncentrirane sončne energije, geotermalne energije, vetrne energije ali iz morja, biomase ali katerega drugega biogoriva, iz nefosilnih plinskih in utekočinjenih goriv iz obnovljivih virov, vlaganja v sisteme kogeneracije z obnovljivimi viri in za proizvodnjo električne energije iz vodika. Pri vlaganjih v distribucijska omrežja se štejejo stroški nakupa opreme, podporne opreme in storitev potrebnih za delovanje distribucijskega in prenosnega omrežja, ki prispevajo k razogljičenju, če več kot 67 % na novo omogočenih zmogljivosti dosega prag emisij nižji od vrednosti 100gCO2e/kwh. Sem pa sodijo tudi vlaganja v nadgradnjo omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja, če se več kot 50 % energije pridobi iz obnovljivih virov ali se 75 % energije pridobi iz soproizvodnje toplote in električne energije in vlaganja v nadgradnjo plinskega omrežja za prenos vodika ali zajema oz. prenosa ogljikovega dioksida.
 • e) vlaganja v javni in zasebni prevoz, kamor sodijo stroški nakupa brezemisijskih motornih vozil kategorije M in N za prevoz blaga in potnikov, brezemisijskih vozil kategorije L, če se jih uporablja za dostavo blaga in storitev, stroški izgradnje oskrbovalne infrastrukture, infrastrukture sistema izposoje koles, e-koles, e-skirojev ter stroški nakupa programske in strojne opreme, ki omogoča digitalizacijo voznih parkov in integracij.
 • f) vlaganja v energetsko učinkovitost stavb, kamor sodijo vlaganja v okna, vrata, sisteme zunanjih sten, kritin, aparate, vire svetlobe, sisteme za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter za hlajenje in prezračevanje z najvišjo vrednostjo energetske učinkovitosti, kot tudi vlaganja v opremo za nadzor dnevne svetlobe, toplotne črpalke, termostate in izmenjevalnike daljinskega ogrevanja v skladu z merili in standardi določenimi v 6. členu Pravilnika.
 • g) vlaganja v druge standarde za podnebno nevtralnost zajemajo vlaganja v opremo, ki omogoča trajnostno kmetovanje, kamor sodijo vlaganja v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, zaščite proti toči in zmrzali, izgradnjo ogrevalnih in hladilnih sistemov z geotermalno energijo, za nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje toplogrednih plinov in zmanjšano rabo fitofarmacevtskih sredstev ter ekološko kmetovanje.

V skladu s 8. členom Pravilnika davčni zavezanec uveljavlja davčno olajšavo z obrazcem, ki je Priloga omenjenega Pravilnika, ki ga bo predložil davčnemu organu v elektronski obliki skupaj s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ali obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj