Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

31. 05. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 27. 5. 2022, Stran: 1497

Namen razpisa: Mikropodjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, predstavljajo okoli 80 % vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Pogoji za sodelovanje: Na ta javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Prijavitelji po razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Prilogo I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: SKD 2008), registrirano dejavnost:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic).

Prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu pred oddajo vloge na ta razpis (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega razpisa, je 1.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roka za oddajo vlog sta 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si ali mitja.spes@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pozorni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.gov.si/zbirke/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj