Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022

10. 05. 2022

Objavljeno: Občina Pivka, 18. 3. 2022, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022.

Namen razpisa: Nameni pomoči po tem razpisu so:

  1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij,
  2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
  3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti,
  4. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
  5. Spodbujanje priprav projektov,
  6. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v občini Pivka, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe in:

  • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
  • ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
  • niso insolventna (v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C in 54/18 - odl. US in 69/19 - odl. US, 74/20 - odl. US in 85/20 - odl. US),
  • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Upravičenci, ki so po katerem od ukrepov v preteklih letih že prejeli sofinanciranje se po tem ukrepu uvrstijo na konec seznama prispelih vlog ter so upravičeni do sofinanciranja le, če so na tretjem odpiranju še razpoložljiva sredstva.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa:

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Roki za oddajo vlog so: do 31. marca 2022, do 15. ure (velja poštni žig 31. marca 2022), do 11. maja 2022, do 15. ure (velja poštni žig 11. maja 2022) oziroma do 31. avgusta 2022, do 15. ure (velja poštni žig 31. avgusta 2022).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na telefonski številki: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj