Sprememba Javnega razpisa - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Sprememba Javnega razpisa - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

22. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 22. 4. 2022, Stran: 1301

Javni razpis - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 26/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje vloge) se spremeni tako, da se glasi:

»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 31. oktobra 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj - vloga - razpis za pilotne projekte 3« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.«

Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, da se glasi:

»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj