Sprememba Javnega poziva 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

Sprememba Javnega poziva 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

22. 04. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 22. 4. 2022, Stran: 1333

Javni poziv 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list RS, št. 109/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo tretjega odstavka 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se spremeni tako, da se glasi:

»Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena, razen če gre za večnamenske stavbe. V takem primeru, kot tudi v primeru, ko so predmet naložbe v večnamenske stavbe, ki so skladno z navedeno tehnično smernico uvrščene med nestanovanjske stavbe, je spodbuda lahko dodeljena v deležu, ki se nanaša na nestanovanjski del stavbe.«

Besedilo prve alineje prvega odstavka 3. točke (Upravičene osebe) se spremeni tako, da se glasi:

»- pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini, ter so investitorji in lastniki ali solastniki nepremičnine, oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;«.

Iz besedila 9.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v sedmi podalineji tretje alineje črta beseda »lesenega«.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj