Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin - Maribor

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin - Maribor

02. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 30.10.2009, Stran: 2735

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29.E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 34.170,00 €;

2. poslovni prostor št. A3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30.E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 40.545,00 €;

3. poslovni prostor št. E1, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 79.390,00 €;

4. poslovni prostor št. E2, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 47.770,00 €;

5. poslovni prostor št. E3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 46.580,00 €;

6. stavba na Ključavničarski ulici BŠ in sicer: stavba (stavbišče v izmeri 125,00 m2), številka stavbe 2121, dvorišče v izmeri 17,00 m2, oboje parcelna št. 1949/1, št. ZK vložka 431, k.o. Maribor - Grad. Stavba ni zasedena. Izklicna cena: 102.807,50 €;

7. stavba na Sokolski ulici 19, (stavbišče v izmeri 266 m2), številka stavbe 573, parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135, k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena). Izklicna cena: 90.780,00 €;

8. poslovni prostor - lokal št. 2 in 2a v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri 28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska številka 27.E, parcelna številka 849/1, št. ZK podvložka 190/2, k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 16.490,00 €;

9. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 48.195,00 €;

10. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, prostor v izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 39.610,00 €;

11. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri 296,18 m2, številka stavbe 2443, parcelna številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 178.330,00 €;

12. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri 132,90 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 92.055,00 €;

13. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 28, prostor v izmeri 277,50 m2, številka stavbe 3005, parcelne številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2, št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 156.060,00 €

14. garaža na Prvomajski ulici 31, v izmeri 16,00 m2, parcelna št. 348/27, št. stavbe 1063, št. ZK vložka 1622, k.o. Tezno. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 4.590,00 €;

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno - kupljeno«.

Pri nepremičninah pod zaporedno št. 2.7., 2.9., 2.10. in 2.13. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.

Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba - soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 18. 11. 2009 ob 11. uri.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način:

Datum

Lokacija

Ura

11.11.2009

Sokolska ulica 19

9.00 - 9.30

Sokolska ulica 44

9.00 - 9.30

Ulica Staneta Severja 7

9.50 - 10.20

Ulica Staneta Severja 7a

10.11.2009

Koroška cesta 53

9.00 - 10.00

Koroška cesta 57

 

Ključavničarska ulica BŠ

10.30 - 11.00

11.11.2009

Focheva ulica 41

10.30 - 11.00

Metelkova ulica 26

11.00 - 11.30

Metelkova ulica 28

Prvomajska ulica 31

12.00 - 12.30

 

Razpisna dokumentacija: Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika javni razpisi.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009086.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj