Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu

05. 04. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 25. 3. 2022, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. marca 2022 v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Skupna višina sredstev javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) je 28 milijonov EUR. Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo investicije, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oz. trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 in C31.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 4.000.000 EUR. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom, kot so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Roki za oddajo vlog so 6. 5. in 1. 9. letos, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je uvajanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah. Ministrstvo bo sofinanciralo pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije.

Upravičeni stroški so tako na primer stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka; stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105.

Višina sredstev razpisa je 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 5.000 EUR na pridobljen znak turističnega/gostinskega objekta ali atrakcije.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj