Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2022

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2022

29. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 25. 3. 2022, Stran: 1052

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij:

1. Ukrep: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove programske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za nepovratna sredstva po tem razpisu so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost in so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik,
  • podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
  • podjetja, ki nimajo sedeža v Mestni občini Maribor in investirajo v dejavnost na območju Mestne občine Maribor in imajo poslovno enoto vpisano v ePRS.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičence, če na dan 20. 5. 2022 zaposlujejo do največ 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni delovni čas.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta. Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 9. 9. 2021 do 20. 5. 2022.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 149.850,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do 20. 5. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom lahko vlagatelji dobijo v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Saša Rihtar, Tel: (02) 220-13-60 (411), e-naslov: ugd@maribor.si z navedbo »razpis nova oprema«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani: www.maribor.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj