Podaljšanje skrajnega datuma za izstavitev zahtevkov in roka za oddajo vlog na javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«

Podaljšanje skrajnega datuma za izstavitev zahtevkov in roka za oddajo vlog na javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«

21. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 17. 5. 2013, Stran: 1581

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU-12), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/21 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11), dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja podaljšanje skrajnega datuma za izstavitev zahtevkov in roka za oddajo vlog na javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih« objavljen v Uradnem listu RS, št. 4, dne 18. 1. 2013 (v nadaljevanju: javni razpis). Javni razpis se spremeni tako, kot sledi:

V 18. točki, ki se glasi »Skrajni datum za izstavitev zahtevkov«, se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »V vlogi je treba časovno opredeliti predvideno dinamiko izdaje zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev. Skrajni datum za izdajo zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev po tem razpisu je 31. 1. 2014. Izplačila za zahtevke, izdane po tem datumu, niso več mogoča.«

V 19. točki, ki se glasi »Rok, do katerega morajo biti predložene vloge«, se v osmem odstavku, v katerem je določena dinamika odpiranja vlog, za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, tako, da se osmi odstavek 19. točke glasi:

»Dinamika odpiranja vlog:

  • 24. 1. 2013,
  • 28. 2. 2013,
  • 28. 3. 2013,
  • 24. 5. 2013 in
  • 21. 6. 2013.«

V desetem odstavku se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

»Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 21. 6. 2013.«.

Sprememba javnega razpisa se uporablja tudi za že odobrene vloge prijaviteljev oziroma izdane sklepe o dodelitvi nepovratne spodbude ter za že sklenjene Pogodbe o sofinanciranju operacije. Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/346.

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj