Z novimi interventnimi ukrepi do zamika roka predložitve letnih obračunov in energetskih pomoči

Z novimi interventnimi ukrepi do zamika roka predložitve letnih obračunov in energetskih pomoči

22. 03. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 16. 3. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Z namenom zmanjšanja obremenitev gospodarstva sta v zadnjih dneh stopila v veljavo Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) in Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). S slednjim se določajo energetski dodatki za gospodarstvo in kmetijstvo ter se zamikajo roki predložitve davčnih obračunov in letnih poročil gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ter društvom.

Na podlagi 2. člena ZUOPVCE bo (na podlagi podatkov za december 2021) najkasneje do 15. aprila 2022 izplačan enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov naslednjim upravičencem:

  • do solidarnostnega dodatka po 67. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 evrov ali manj;
  • do nadomestila za invalidnost po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, ki niso upravičeni do dodatka iz prejšnje alineje;
  • prejemnikom denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka;
  • otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda;
  • dodatka za veliko družino za leto 2021;
  • rejnikom, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, in ki niso sami ali otroci v rejništvu upravičeni do dodatkov po prejšnjih alinejah.

V skladu s 3. členom ZUOPVCE se za obdobje od 1. februar 2022 do 30. april 2022 začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se zaračunava na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Prav tako pa se za navedeno obdobje tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.

Od 1. januarja 2022 pa so izenačene pravice tudi vseh gospodinjskih odjemalcev plina. To pa pomeni, da imajo etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri svojem dobavitelju pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo. Pri tem velja opozoriti, da etažni lastniki teh pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč le skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Prav tako se z ZUOPDCE uvaja pomoč pri odpravi škode zaradi dviga cene energentov za pravne ali fizične osebe (samostojne podjetnike), ki so registrirali svojo dejavnost najpozneje do 1. decembra 2021 in ki ocenjujejo, da bodo imeli v letu 2022 za več kot 40 % višje stroške energije glede na leto 2021. Pri tem morajo biti stroški energije evidentirani na AOP 132, ocena nastalih stroškov pa preračunana na letno obdobje na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021. Višina pomoči se določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v minulem letu. Pri tem se razume, da upravičenec računovodi po pravilih računovodenja npr. pa Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016) in so prihodki evidentirani kot čisti prihodki od prodaje. V kolikor upravičenec ne pripravlja izkaza poslovnega izida, bo lahko dokazoval nastale stroške energije z izvirnimi knjigovodskimi listinami oz. s podatki navedenimi v davčnem obračunu – torej bodisi kot prihodki iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (polje 1), bodisi kot celotni odhodke pa normirani odhodki v obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti (polje 8) po Pravilniku o .

Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov opredeljenih v 2. členu ZUOPDCE. Upravičenec bo lahko uveljavljal pomoč do 15. aprila 2022 s predložitvijo izjave ter obrazcev s podatki in oceno zvišanja stroškov preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (FURS), le-ta pa mu bo izplačal pomoč do 5. maja 2022 v enkratnem znesku. FURS bo tudi izvajal nadzor nad upravičenostjo prejema te pomoči in sicer v letu 2023 na podlagi predloženih letnih poročil za leto 2022.

ZUOPDCE pa določa tudi finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov za kmetijsko pridelavo, do katerega so upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva po Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1). Tako bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, v skladu z 8. členom ZUOPDCE prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje, 49 evrov;
  • trajni nasadi, 138 evrov;
  • orna zemljišča, 108 evrov.

Pri tem je največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, oziroma ne sme presegati 60 % zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil v primerjavi z letom 2021. V zvez s tem se pričakuje, da bo zakonodajalec tudi predpisal podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.

Upravičenost izpolnjevanja pogojev bo preverjala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo na podlagi določb omenjenega predpisa in uradnih evidenc v 30 dneh od uveljavitve omenjenega predpisa odpremila informativno odločbo. V kolikor bo upravičenec ugotovil, da je izračun v informativni odločbi nepravilen ali se z izplačilom ne strinja, pa bo lahko v skladu s 10. členom v 15 dneh od vročitve odločbe vloži ugovor, ki jih bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja preverila in izdala odločbo.

V obeh ukrepih - torej tako pri dodeljevanju pomoči za gospodarstvo, kot tudi pri dodelitvi finančnega nadomestila za kmetijstvo - bodo morali upravičenci za katere bo naknadno ugotovljeno neizpolnjevanje zakonskih pogojev za pridobitev pomoči vrniti znesek prejete pomoči ali nadomestila vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe, po preteku tega roka pa bodo morali plačati tudi zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1).

ZUOPDCE pa je posegel tudi v roke za izpolnitev davčnih obveznosti po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) in predložitev letnih poročil po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Tako lahko davčni zavezanec, v skladu z 12. členom ZUOPDCE, predloži davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti ali davek od dohodka pravnih oseb najpozneje do 30. aprila 2022 za leto 2021. Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, in se izteče rok za predložitev davčnega obračuna do 30. aprila 2022, pa lahko predloži davčni obračun v enem mesecu po izteku roka iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2. Prav tako pa mora davčni zavezanec opraviti priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2022 najpozneje do 30. aprila 2022 oziroma do poteka roka za preložitev obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti, dosedanji davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa lahko nadaljujejo s tem statusom, če do 30. aprila 2022 oziroma do poteka roka za predložitev davčnega obračuna ne obvestijo davčnega organa o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu s 14. členom ZUOPDCE in ne glede na prvi odstavek 299. člena in deveti odstavek 371. člena ZDavP-2 davčni zavezanec zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Pri tem velja izpostaviti, da se bo v skladu z 15. členom ZUOPDCE zavarovalna osnova v letu 2022 na novo določila na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec maj.

Za konec velja dodati, da morajo zakonski zavezanci za predložitev letnih poročil do 31. marca 2022, predložiti letna poročila za leto 2021 na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najpozneje do 30. aprila 2022. Ker pa je 30. april sobota, pa je zadnji dan za predložitev letnega poročila 3. maj 2022.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj