Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

22. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 977

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2022. Sredstva predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o skladnosti shemi de minimis pomoči »Spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje« Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015/I, datum potrditve: 3. 3. 2021).

Sredstva se dodelijo za (naziv ukrepa):

  1. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,
  2. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,
  3. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od tega za:

  • namen A: 50.000,00 EUR,
  • namen B: 30.000,00 EUR,
  • namen C: 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Razpis se prične 18. 3. 2022 in se zaključi 4. 5. 2022, do 9. ure razen za namen B, ki se zaključi 8. 7. 2022, do 9. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo v času uradnih ur na Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: (03) 896-16-82, e-naslov: metka.spindler@velenje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj