Sprememba Javnega razpisa - So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Sprememba Javnega razpisa - So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

22. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 905

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega razpisa - So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022.

Spremembe se nanašajo na naslednja poglavja Javnega razpisa:

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja

Spremeni se poglavje, poglavje se po novem glasi:

Finančni instrument semenski kapital se financira:

  • a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih v vlogi upravljavca Sklada skladov upravlja SID banka in
  • b) v deležu 1/3, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 4.300.000 EUR, pri čemer je največ do 1.600.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 2.700.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sredstva niso prenosljiva med posameznimi kohezijskimi regijami.

Višina kapitalskega vložka znaša najmanj 100.000 evrov in največ 600.000 evrov, oziroma največ 400.000 evrov, če ima končni prejemnik sedež v osrednjeslovenski statistični regiji (razen občin Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče), v Mestni občini Ankaran, Mestni občini Koper ali Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: izjeme). V primerih, ko se financira inovativno podjetje(1), se najvišja zneska iz prejšnjega stavka podvojita.

(1) Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 opredeljeno kot podjetje:

  • a) ki lahko dokaže z oceno, ki jo izvede zunanji strokovnjak, da bo v bližnji prihodnosti razvilo proizvode, storitve ali procese, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi, in tvega tehnološki ali industrijski neuspeh; ali,
  • b) katerega stroški raziskav in razvoja pomenijo najmanj 10 % njegovih skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor.

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR (oziroma 400.000 EUR za izjeme), kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR (oziroma 400.000 EUR za izjeme) kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Nakazila posameznih tranš investicije izvede Sklad po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega investitorja(jev).

Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1.200.000 EUR (oziroma 800.000 EUR za izjeme), v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2.400.000 EUR (1.600.000 EUR za izjeme) javno/zasebnih sredstev.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

Sprememba se nanaša tudi na zadnjo alinejo 13. Poglavja: Pravna podlaga za izvedbo produkta

Zadnja alineja 13. poglavja se po novem glasi:

  • Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 (Uradni list RS, št. 15/22) in sheme državne pomoči priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve BE01-5665493-2019 z dne 10. 4. 2019).

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj