Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnim v najem in prodajo premičnin - JGZ »Pohorje« Mirna, k.o. Straža

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnim v najem in prodajo premičnin - JGZ »Pohorje« Mirna, k.o. Straža

26. 04. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2013, Stran: 1442

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je:

a) oddaja v najem poslovne stavbe in proizvodnega obrata (prostori so trenutno namenjeni proizvodnji opreme za protipožarno zaščito JGZ »Pohorje« Mirna) v skupni površini 10.310,50 m2, vse k.o. Straža (prostori se nahajajo v okviru kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob).

b) prodaja strojev, opreme, vozil in drobnega inventarja, ki so namenjeni proizvodnji opreme za protipožarno zaščito, po seznamu, ki je objavljen na spletni strani URSIKS (točka 3 te objave).

Ponudnik lahko odda ponudbo:

a) za najem vseh nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem,

b) za odkup vseh premičnin v kompletu, ki so predmet prodaje.

Najemnik prostorov je lahko hkrati kupec premičnin, kar se na podlagi meril upošteva pri ocenjevanju prispelih ponudb.

Ponudbena cena ne sme biti nižja od izklicne, ki:

a) za najem nepremičnin kot celote znaša 13.100,00 EUR/mesečno,

b) za celoto premičnin znaša 813.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Ponudnik je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost. Sedež oziroma stalno prebivališče ni obvezno v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, JGZ »Pohorje« Mirna

Rok: Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2013, do 12. ure.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 2 %:

a) ponujene mesečne najemnine za najem nepremičnin,

b) ponujene cene za nakup premičnin.

Dodatne informacije: Ponudnik podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobi v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo tukaj.

Ogled predmetov javnega zbiranja ponudb po predhodni najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom pišite na e-naslov: janez.strmole@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisne dokumentacija je objavljena na spletni strani URSIKS.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj