Javni razpis - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Javni razpis - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

25. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 469

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko - poslovnih con (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
  • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije,
  • transformacija degradiranih območij v EPC,
  • vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
  • vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC,
  • vpliv na krepitev specializacije posamezne EPC.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 18.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:

  • za prvo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 18. 4. 2022;
  • za drugo odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 19. 5. 2023.

Drugo odpiranje bo izvedeno le v primeru, da na prvem odpiranju razpisana nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov ne bodo v celoti dodeljena oziroma porabljena, skladno z določili te razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, s pripisom »za Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom prvega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj