Sprememba Javnega razpisa - So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Sprememba Javnega razpisa - So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

25. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 459

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

4.3. Dodatni pogoji za prijavo na razpis

Spremeni se 2. pogoj:

2. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane v pravnomočni odločbi.

Spremeni se 4. pogoj:

4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bila pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju pravnomočno ugotovljena s sodno odločbo kazniva dejanja iz 24. in 25. poglavja Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21) v povezavi s porabo javnih sredstev, od pravnomočnosti takšnih odločb pa še niso pretekla 3 leta.

Spremeni se poglavje 15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov

Novo besedilo se glasi:

Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: Tel: (02) 234-12-51; e-pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja tega javnega razpisa ter pogodbenega razmerja se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca. Kontaktni osebni podatki se uporabljajo tudi za namen obveščanja in spremljanja prejemnikov podpore ter za zagotavljanje vsebinske podpore, v skladu z javnim razpisom.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: Obdelava je potrebna za izvedbo postopka v skladu z javnim razpisom, za sklenitev pogodbenega razmerja ter izvajanje predmeta javnega razpisa (člen 6 1(b) GDPR). Obdelava je potrebna tudi za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za Sklad (člen 6 1(c) GDPR).

Zagotovitev podatkov je tako pogodbena kot zakonska obveznost. Če podatkov posameznik ne zagotovi, Sklad ne bo mogel izvesti svojih pogodbenih in zakonskih obveznosti, posledično pa tudi prijavitelj oziroma vlagatelj ne bo mogel biti deležen podpore.

Uporabniki osebnih podatkov: Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče. Uporabniki kontaktnih osebnih podatkov so tudi izvajalci posameznih oblik podpore oziroma aktivnosti v skladu z javnim razpisom, vendar le v obsegu izvajanja obveščanja ter za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Nazive tovrstnih izvajalcev lahko posamezniki pridobijo s posredovanjem sporočila na spodnji elektronski naslov.

Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, Tel: (01) 230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Sklad ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj