S PKP10 do novih subvencij, podaljšanih ukrepov ter podatkov, ki so davčna tajnost

S PKP10 do novih subvencij, podaljšanih ukrepov ter podatkov, ki so davčna tajnost

01. 02. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 26. 1. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Z zadnjim interventnim zakonom t.i. Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki velja od 30. decembra 2021, je bila podaljšana vrsta ukrepov, ki so bili sprejeti s predhodnimi interventnimi zakoni, uveljaviti pa je moč tudi prejem pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje.

V skladu s 56. členom ZDUPŠOP lahko pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (v nadaljevanju upravičenec) upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evrov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Prav tako je do navedene pomoči upravičen tudi:

  • posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),
  • samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter
  • oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov, ki jih je upravičenec nabavil za samotestiranje zaposlenih med 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, upravičenec do 15. februarja 2022 preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (FURS) predloži izjavo, v kateri dokazuje, da je upravičenec namenil sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati ter v izjavi navede tudi število delavcev na dan predložitve izjave, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022.

V kolikor se bo zakonodajalec odločil za podaljšanje tega ukrepa, bo moral upravičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka, FURS pa bo moral zagotoviti izplačilo pomoči najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.

Pri tem velja opozoriti, da upravičenec lahko uveljavlja pomoč le za nakup testov HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec namenil za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.

V skladu z 59. členom ZDUPŠOP je navedeni ukrep namenjen le za namensko porabo nakupa hitrih testov, kar pomeni, da mora upravičenec, ki uveljavi pomoč in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvestiti FURS in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS ali proračunska inšpekcija Urada RS za nadzor proračuna, če pri nadzoru ugotovi neupravičenost upravičenca ali porabe sredstev.

V primeru prekrška, kot je predložitev neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov ali nenamenske porabe sredstev se lahko kaznuje upravičenca fizično osebo s plačilom globe od 2.000 do 50.000 evrov, upravičenca pravno osebo pa v višini od 4.000 do 100.000 evrov.

PKP10 pa uvaja tudi novost - možnost pridobitve podatkov, ki so davčna tajnost. Tako 64. člen ZDUPŠOP določa, da lahko subjekti, ki izvajajo postopke dodeljevanja finančnih spodbud preko javnih razpisov ali javnih pozivov na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) ali na podlagi drugih specialnih zakonov, pridobijo podatke iz davčnih obračunov po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) za prijavitelje ali prejemnike finančnih spodbud na javnih razpisih in javnih pozivih. Na tej podlagi lahko subjekti pri načrtovanih objavah v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023 pri izvajanju postopkov dodeljevanja finančnih spodbud v digitalni obliki (digitalizirani razpisi in pozivi), omejijo nabor potencialnih prijaviteljev glede na vstopne pogoje, ki so navedeni v dokumentaciji za dodelitev finančne spodbude in s tem le subjektom, ki izpolnjujejo objektivno določene osnovne vstopne pogoje, omogočijo oddajo vlog.

ZDUPŠOP pa tudi podaljšuje prejemanje dodatka za novorojenca in uvaja dodatek za upokojence in nekatere ranljive skupine. Prav tako pa podaljšuje tudi nekatere druge ukrepe. Tako se na primer:

  • do 31. marca 2022 podaljšuje ukrep povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela. Tako lahko delodajalec v skladu z 29. členom Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi karantene na domu ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej. V skladu z zadnjimi spremembami se lahko vlogo za vse primere karantene na domu vloži do 31. marca 2022.
  • do 31. decembra 2022 ne uporablja četrti odstavek 66. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), med tem ko se ukrep po 1. odstavku 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), od 1. januarja 2022 več ne izvaja.
  • do 31. decembra 2022 podaljšuje izvajanje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG).

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj