Javni razpis za ukrep Naložbe v ribiška plovila in selektivnost

Javni razpis za ukrep Naložbe v ribiška plovila in selektivnost

18. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 91, Datum: 13.11.2009, Stran: 2834

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Naložbe v ribiška plovila in selektivnost, ki prispeva k varovanju in ohranjanju ribolovnih virov, izboljšanju delovnih pogojev na krovu in boljši kakovosti rib.

Predmet podpore: podpora se bo iz naslova tega razpisa dodeljevala za vsa plovila, katerih skupna dolžina ne presega 24 metrov in ki ne sodijo v skupino plovil malega priobalnega ribolova, definiranega v 26. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006.

Predmet podpore so naložbe v posodobitev ribiških plovil iz prve točke tega poglavja, ki morajo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev:

- varovanje in ohranjanje ribolovnih virov,

- izboljšanje delovnih pogojev na krovu,

- boljša kakovost rib.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški:

- motorji, ki niso pomožni motorji;

- naložbe v higieno na plovilu;

- naložbe v izboljšanje delovnih pogojev na plovilu;

- naložbe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti rib;

- naložbe v pripomočke za manipulacijo z ribolovnimi orodji;

- splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo in ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

Pri posameznih obrtniških delih se upoštevajo:

- stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali

- stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Do podpore so upravičene naslednje dejavnosti:

1. zamenjava enega motorja v programskem obdobju 2007-2013 na ribiškem plovilu z novim motorjem z vsaj za 20 odstotkov manjšo močjo,

2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti proizvodov.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Naložbe v ribiška plovila in selektivnost, znaša 400.000 eurov javnih sredstev, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.

Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:

9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 300.000 eurov,

9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 100.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 in v petek od 8.00 do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009091.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj