Predložitev letnih poročil za leto 2021

Predložitev letnih poročil za leto 2021

18. 01. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica računovodskih servisov, 11. 1. 2022, www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/

Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko, ter druga poročila v predpisanih rokih za posamezno vrsto poslovnega subjekta.

Aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov bo na voljo predvidoma od 18. januarja 2022 dalje.

Za morebitno odpravljanje napak pri poročanju iz preteklih obdobij za nazaj preverite odgovor na 15. vprašanje.

15. Kako POPRAVITI NAPAKE iz preteklih obdobij za nazaj (npr. vračilo državnih pomoči)?

Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju postavk računovodskih izkazov. Napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja, ki izhajajo iz neupoštevanja ali napačne uporabe zanesljivih informacij, ki so bile na voljo v času, ko so bili računovodski izkazi odobreni za objavo, in za katere se je upravičeno domnevalo, da bodo pridobljene in upoštevane pri sestavitvi računovodskih izkazov; če pa gre za namerno napačno predstavljene podatke, govorimo o prevari. Popravke napak pa je treba ločevati od sprememb računovodskih ocen. Računovodske ocene so po naravi približki, ki se lahko ob dodatnih informacijah spremenijo in temeljijo na znanih in dostopnih informacijah v času sestavljanja računovodskih izkazov, medtem ko so napake (in prevare) opustitve ali napačne navedbe postavk v računovodskih izkazih za pretekla obdobja.

Organizacija popravi napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v prvih računovodskih izkazih, odobrenih za objavo, po odkritju napak. Popravi jih s preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, dolgov in vseh vpletenih sestavin kapitala predstavljenega preteklega obdobja. Napake iz preteklega obdobja popravi s preračunavanjem za nazaj (kot da do njih v preteklem obdobju sploh ne bi bilo prišlo), razen če je to neizvedljivo - takrat to dejstvo razkrije. Učinka popravkov napak iz preteklih obdobij ne vključi v poslovni izid obdobja, v katerem je prišlo do odkritja napak. Zelo pomembno je, seveda če je to mogoče, da organizacija odpravo napak in učinek njihovega vpliva na postavke v računovodskih izkazih zaradi preračuna primerljivih podatkov za nazaj obvezno razkrije (točka 5. Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak iz B. Okvira Slovenskih računovodskih standardov (2016) oziroma 5. člena MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake).

V vseh primerih, ko je organizacija popravila napako iz prejšnjih let preko kapitala, MORA popraviti (že predložene) podatke za preteklo primerljivo obdobje (leto 2020) z upoštevanjem zneskov popravkov napak (na primer prihodki, odhodki), ko so se odrazile v kapitalu. AJPES v spletni aplikaciji LP (letnih poročil) omogoča vnos popravkov uvoženih podatkov prejšnjega leta (če so bili predloženi za namen državne statistike, javne objave), kot doslej.

Vir: AJPES

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj