Objava javnih razpisov za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin

Objava javnih razpisov za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin

19. 03. 2013

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 1. 3. 2013, www.mgrt.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013: javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij v skupni vrednosti 416.647 evrov in javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih v skupni vrednosti 100.000 evrov. Nepovratna sredstva MGRT območju dodeljuje na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju, Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007– 2013 in Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2013.

Za sredstva Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 lahko kandidirajo mikro podjetja in samostojni podjetniki, zadruge in zadružne zveze. MGRT bo sofinanciralo naložbe v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega ali širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in nakup objektov, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Za dodelitev sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z naložbami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov presega 10.000 evrov in bodo zaključene najkasneje do 31. 12. 2015. Skupna vrednost sofinanciranja posamezne naložbe ne bo mogla preseči 50.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 2. 4. 2013.

Na Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 pa se lahko prijavijo gospodarske družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki. MGRT bo sofinanciralo izobraževanja (pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje) in usposabljanja (pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti) zaposlenih v podjetjih. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oz. pomoč, so stroški izobraževanj in usposabljanj, potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, pod pogojem, da njihova višina ne presega 10 odstotkov upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oz. usposabljanj skupaj. Skupna višina sofinanciranja, ki jo bo lahko prejel upravičenec znaša do 10.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2013.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj