Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

19. 03. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2013, Stran: 885

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12 in 57/12), razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedla investicijo na upravičenem območju.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 1.556.000 evrov, za leto 2014 pa 3.744.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 15. april 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Sprejemajo oziroma odgovorjena bodo le vprašanja v pisni obliki na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-531/2012«, najkasneje do 1. 4. 2013, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 8. 4. 2013 do 15. ure.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj