Javni poziv 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Javni poziv 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

21. 12. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 196, Datum: 17. 12. 2021, Stran: 2801

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik na lestvici energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet:

 • kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11)),
 • kategorij N3,
 • kategorij M3,
 • kategorij O3,
 • kategorij O4.

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske in rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).

Energijsko učinkovite in varne pnevmatike so pnevmatike z velikim izkoristkom goriva na lestvici energijskega razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik, Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do E, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.

Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2021 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za pnevmatike kupljene v tujini je potrebno, da podjetje pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:

 • podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,
 • podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,
 • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,
 • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

Predmet naložbe po tem javnem pozivu ni nakup obnovljenih pnevmatik.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime podjetja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

 • cestni tovorni promet,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Podjetje lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko podjetja pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani: www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno v vložišču Eko sklada v času uradnih ur za stranke.

Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospodarstvo. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo podjetja natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko podjetja tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj