Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

07. 12. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 189, Datum: 3. 12. 2021, Stran: 2662

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part - Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.

Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

V primeru uvrstitve na rezervno listo se za pravočasne prijave štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem dopisu Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po končanem ocenjevalnem postopku Evropske komisije.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije: www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, Tel: (01) 400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj