Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013

05. 03. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2013, Stran: 729

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti.

Upravičeni stroški so:

  • nakup zemljišč,
  • gradnja in nakup objektov,
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so mikro podjetja in samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev znaša okvirno 416.647,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog 2. 4. 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:

  • Tina Bregar na MGRT, Tel: (01) 320-13-64, e-pošta: tina.bregar@gov.si,
  • Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru, Tel: (05) 384-15-03, GSM: 031/381-692, e-pošta: vesna.kozar@prc.si,
  • Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru, Tel: (05) 384-15-19, e-pošta: nezika.kavcic@prc.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, Tel: (05) 38-41-500 vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, če vlagatelj na e-pošto: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih: www.mgrt.gov.si in www.prc.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj