Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 738

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 1.000.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 500.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),

– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,

– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za dodeljevanje:

2.1. Dolgoročni krediti:

– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 35.000,00 EUR (izjemoma tudi do 65.000,00 EUR, če to odobri odbor GSK).

– Obrestna mera za kredite znaša: šestmesečni EURIBOR + 3,5% letno, spremenljiva.

– Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let.

– Moratorij za vračanje kredita znaša do 3 mesecev.

– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.

– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.

– Črpanje kredita je namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo – 20% zneska odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.

2.2 Garancije:

– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit.

– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.

– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede banka.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o.;

– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino;

– ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po ZGD;

– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka).

V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška « in »Pravicami ter obveznostmi članov RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška pri odobritvi garancije.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 10. 12. 2010.

Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na telefonski številki: (02) 872-00-15, Kontaktna oseba: Karmen Sonjak ali na poslovnih enotah sodelujočih bank.

Razpisna dokumentacija: Obrazec – »Vloga za dodelitev kredita in garancije« lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:

– na občinah, ki sodelujejo v garancijski shemi,

– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd,

– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj