Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 730

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,

– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 1. 2010 dalje do dneva porabe sredstev,

– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,

– samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,

– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010, na proračunski postavki C700 / 7300 – Pospeševanje podjetništva v skupni višini 25.000 EUR.

Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezni upravičenec, znaša 700 €.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija tekoče, vsakega 5. v mesecu, do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen. Zaprtje razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji oglasni deski in na spletnih straneh.

Zadnje odpiranje prijav, kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej, bo 5. 10. 2010.

Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje do 5. 10. 2010.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, Tel: 88-42-927 ali pišete na elektronski

naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan, v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra: www.podjetniskicenter-sg.si, ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj