Na kaj paziti pri letošnji bilanci

Na kaj paziti pri letošnji bilanci

29. 01. 2013

Objavljeno: Finance, 29. 1. 2013, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Pri sestavljanju bilance za leto 2012 bodite pozorni predvsem na davčne olajšave, omejitev izkoriščanja stare davčne izgube in posojila med povezanimi osebami.

Pomembni novosti pri sestavljanju davčnega obračuna za leto 2012 sta povečanje davčne olajšave za naložbe ter povečanje davčne olajšave za raziskave in razvoj. Pri tem morajo biti zavezanci pozorni predvsem na to, da bodo obe olajšavi uveljavili že v letu 2012, čeprav nimajo dovolj visoke davčne osnove, da bi ju izkoristili, saj se obe olajšavi lahko uporabita v naslednjih petih davčnih obdobjih. Predvsem pri uveljavljanju olajšave za naložbe je pomembno, da jo zavezanci uveljavijo v obdobju, ko je bil opravljen nakup opreme ali neopredmetenih sredstev, in ne šele v obdobju aktiviranja ali plačila računa.

Omejevanje davčne izgube (omejitev znižanja osnove iz davčne izgube prejšnjih let na največ polovico osnove tekočega leta; in seveda največ do višine take izgube)

Ker pri nas davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija davka od dohodkov iz dejavnosti temeljita na računovodskih podatkih, je pomembno, da pred sestavo obračuna preverimo pravilnost postavk v poslovnih knjigah. To naredimo s popisi (inventuro), ki pa ne zajema zgolj popisa zalog in morda še uskladitve stanj do kupcev in dobaviteljev, temveč je nujno uskladiti tudi druge postavke sredstev in obveznosti.

Preverite v eDavkih

Pri tem se mi zdi pomembna tudi uskladitev poslovnih knjig z davčnimi evidencami. Do konca januarja je v sistemu eDavki mogoče preveriti informativne podatke o prejemkih fizičnih oseb (za obračun dohodnine) in smiselno je, da se ti izpisi preverijo z onimi, ki smo jih pripravili kot obvestila fizičnim osebam o izplačilih prejemkov v letu 2012.

Tako lahko ugotovimo, ali je bil morda neoddan kakšen obrazec REK, kar še lahko storimo in s tem tudi prejemnikom dohodkov prihranimo vlaganje ugovorov zoper informativni obračun dohodnine.

Usklajevanje DDV

Prav tako je za večino zavezancev rok za oddajo obračuna DDV za december oziroma zadnje četrtletje 2012 do konca januarja in prav je, da se preverijo in uskladijo stanja kontov davka na dodano vrednost. Praviloma so terjatve za odbitni DDV odprte le za davek v računih, ki se nanašajo na minulo leto, pa so bili prejeti letos, stanja kontov obračunanega DDV pa so nič. Drugače je pri zavezancih, ki uporabljajo obračun DDV po plačani realizaciji.

Preveriti in uskladiti je treba tudi stanja posojil (prejetih in danih) ter vrednosti drugih naložb in finančnih obveznosti (denimo lizingov). Pri posojanju med povezanimi osebami ne smemo pozabiti na obračune obresti in omejitve, ki veljajo pri posojanju med povezanimi osebami.

Za davčni obračun je pomembno preveriti tudi, ali so kot davčno priznani zneski tudi taki, ki v prejšnjih obračunih (še) niso bili. Pri tem gre zlasti za slabitve (popravke vrednosti) sredstev in morebitne odpise. Če poslujemo tudi v drugih valutah, razen evra, je treba na bilančni presečni dan preračunati terjatve in obveznosti glede na tečaj.

Rezervacije za jubilejne nagrade

V podjetjih, kjer je več zaposlenih, je smiselno (in po računovodskih standardih potrebno) pripraviti oziroma preveriti znesek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Take obračune pripravljajo aktuarji. Čeprav gre za »rezervacijo«, gre po vsebini za druge stroške dela, zato predlagajo, da so ti stroški v izkazu poslovnega izida izkazani med drugimi stroški dela. Ne nazadnje na tako obravnavo odkazuje tudi sprememba označbe konta v spremenjenem kontnem načrtu, kjer se take rezervacije izkazujejo med stroški dela.

Čim prej zaključite leto

Zaradi nekaterih sprememb v priporočenem kontnem načrtu je smiselno (kjer je mogoče) čim prej zaključiti prejšnje leto, kar še posebno velja za društva oziroma tiste organizacije, kjer je zaradi prilagoditev kontnega načrta teh sprememb precej več, kot to velja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Stroga tanka kapitalizacija

Sicer pa je tako kot vsako leto treba biti pri pripravi davčnega obračuna pozoren na vse omejitve in pravila, ki nam jih v zvezi z izkazovanjem prihodkov in priznavanjem odhodkov določa zakonodaja. Pazite na ustrezno obravnavo morebitnih slabitev terjatev, ki se bodo davčno priznale šele ob odpisu, pri tem pa zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) določa, kdaj se lahko uveljavi odpis kot davčno priznan odhodek.

Treba je paziti na pravilno izkazovanje prihodkov in odhodkov pri poslovanju s povezanimi osebami, v zadnjem času pa je veliko nerazumevanja tudi pri tako imenovani tanki kapitalizaciji, zlasti ko zavezanci najemajo posojila pri bankah, kadar lastniki podjetij (zavezancev) jamčijo za ta posojila. Gre za precej strogo ureditev v ZDDPO-2, ki v času, ko brez takih jamstev sploh ni mogoče dobiti posojila, ni povsem primerna.

Navodilo za slabitve

Podjetja bodo pri letošnji pripravi izkazov največ pozornosti namenila vrednotenju sredstev in njihovi slabitvi. Da bi enotneje ravnala pri slabitvi sredstev, sta Banka Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sprejela podrobnejše navodilo, kako ravnati pri vrednotenju in slabitvi finančnih naložb.

Pri letnem poročilu za leto 2012 se bodo nekatere družbe srečevale tudi z vprašanji slabitve stavb in zemljišč, naložbenih nepremičnin pa tudi nedokončanih in dokončanih nepremičnin. Zmanjšanje lanske gospodarske aktivnosti pa predvsem trgovinskim družbam povzroča težave s kopičenjem in neprodajljivostjo zalog.

Sestava letnega poročila se v primerjavi z letom prej tako rekoč ni spremenila, saj se lani zakon (ZGD-1) in standardi (SRS, MRS oziroma MSRP) niso spremenili.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj