Davčne novosti pri prenesenih davčnih izgubah, storitvah in donacijah

Davčne novosti pri prenesenih davčnih izgubah, storitvah in donacijah

22. 01. 2013

Objavljeno: Finance, 15. 1. 2013, www.finance.si, Avtor: Nina Žefran

Prenos davčnih izgub, obdavčitev storitev z davčnim odtegljajem in širitev vsebine donacij - to je nekaj pomembnejših novosti na področju obdavčitve pravnih oseb, ki veljajo od 1. januarja 2013 zaradi novele ZDDPO-2I.

Z novelo ZDDPO-2I se omejuje izkoriščanje prenesenih davčnih izgub iz prejšnjih davčnih obdobij na 50-odstotne davčne osnove v tekočem davčnem obdobju. Omejitev se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo po 1. januarju 2013, kar pomeni, da bodo davčni zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu, omejitev izkoriščanja izgub prvič upoštevali pri pripravi davčnega obračuna za leto 2013, preostali zavezanci pa pri davčnem obračunu za poslovno leto, ki se začne po 1. januarju 2013. Davčni zavezanci bodo torej pri pripravi davčnega obračuna za leto 2012 lahko še zadnjič uveljavljali izkoriščanje prenesenih davčnih izgub v višini celotne davčne osnove.

Omejitev

Zavezanci, ki izkazujejo visoke prenesene davčne izgube, naj bodo pozorni na to, da lahko omenjena omejitev vpliva tudi na že izkazane terjatve za odloženi davek. Pri izračunu terjatev za odloženi davek iz davčnih izgub se uporabi davčna stopnja, ki bo veljala v davčnem obdobju, v katerem se predvideva, da bo prenesena davčna izguba porabljena oziroma bo zniževala ugotovljeno pozitivno davčno osnovo.

Zaradi omejitve izkoriščanja prenesenih davčnih izgub bodo morda davčne izgube iz prejšnjih davčnih obdobij porabljene pozneje, kot je bilo predvideno ob oblikovanju terjatve za odloženi davek. To pomeni, da je treba preveriti, ali je treba terjatve za odloženi davek prilagoditi glede na to, da se predpisane davčne stopnje v prihodnjih davčnih obdobjih postopno znižujejo.

Storitve svetovanja, trženja

Namen spremembe osme točke 13. člena ZDDPO-2 je jasna določitev vira dohodkov od storitev. Po spremenjeni določbi imajo plačila za storitve vir v Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji oziroma če bremenijo rezidenta ali nerezidenta prek njegove poslovne enote v Sloveniji. Bremenitev v tem okviru pomeni, da je rezident ali nerezident naročnik storitev oziroma strošek storitev uveljavlja kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.

Kljub spremembi definicije vira pri plačilih za storitve pa je dejanska obdavčitev z davčnim odtegljajem za plačila za storitve po novem predpisana le za plačila za storitve svetovanja, trženja, raziskav trga, kadrovanja, administriranja ter informacijske in pravne storitve, kadar so ta plačila opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah z nižjo obdavčitvijo s seznama ministrstva za finance.

Sprememba obdavčitve na viru za plačila za storitve je dobrodošla predvsem za podjetja, ki imajo opravka s turističnimi storitvami in storitvami v pomorskem prometu v državah z nižjo obdavčitvijo. Po dozdajšnji ureditvi so bile namreč te storitve obdavčene z davčnim odtegljajem, kar je negativno vplivalo na konkurenčnost turističnih in pomorskih agencij.

Namen spremembe je, da se razbremenijo plačila za storitve, ki so po svoji naravi in načinu opravljanja takšne, da so njihovo dejansko opravljanje, obstoj in potek transparentni, utečeni in lahko dokazljivi, obdavčijo pa se le taksativno naštete storitve, pri katerih obstaja večja možnost za izogibanje plačila davkov.

Donacija in olajšava

Plačila za donacije so davčno nepriznana, vendar lahko zavezanci v zvezi s plačili za namene, določene v zakonu, uveljavljajo olajšavo za donacije. Z novelo ZDDPO-2I se v nabor namenov, za katere lahko zavezanci uveljavljajo olajšavo, dodajajo izplačila za splošno koristne namene. Razširitev zajema zlasti področja, ki se opravljajo ali organizirajo v okviru nepridobitnih organizacij, ki jih opredeljuje v letu 2011 sprejeti zakon o prostovoljstvu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj