Javno zbiranje ponudb za prodajo etažnih delov v poslovni stavbi na naslovu: Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina

Javno zbiranje ponudb za prodajo etažnih delov v poslovni stavbi na naslovu: Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina

12. 10. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 162, Datum: 8. 10. 2021, Stran: 2147

Predmet javnega zbiranja: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Kidričeva ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, stavba 2635-60, ki je povezana s parcelo 2635 842/3, 842/7 in 842/8 k.o. 2635. Prodaja se nepremičnina, poslovni prostor z ID znakom 2635-60-4 in 2635-60-5 in 2635-60-9, v skupni površini 560,87 m2, vključno s solastniškim deležem na skupnih prostorih, objektu, napravah in funkcionalnem zemljišču, v sorazmernem delu.

Poslovni prostor v lasti Občine Rogaška Slatina se prodaja kot celota.

Poslovni prostor je v tretji gradbeni fazi.

V ponujenih poslovnih prostorih se bodo lahko opravljale izključno mirne pisarniške dejavnosti.

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, ni obremenjena. Parkirni prostori niso predmet prodaje, kupec bo lahko neodplačno koristil vsa javno dostopna parkirna mesta v neposredni bližini zgradbe.

Izhodiščna cena nepremičnine je enaka ocenjeni in znaša 470.000,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, v višini 2 %, ki ga bo plačal kupec.

Občina Rogaška Slatina ob prodaji poslovnega prostora zahteva vknjižbo odkupne pravice na poslovnem prostoru za čas 5 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe za ceno, po kateri je poslovni prostor prodala in vknjižbo predkupne pravice za enako obdobje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Rogaška Slatina

Rok: Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 29. 10. 2021 do 11. ure.

Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 29. 10. 2021 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 47.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje ter ogleda poslovnih prostorov lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Rogaška Slatina pri Petri Gašparić, v času uradnih ur, Tel: (03) 818-17-15, e-elektronska pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Rogaška Slatina: www.obcina-rogaska.si, v Uradnem listu RS se objav besedilo javnega zbiranja ponudb.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj