Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

14. 09. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 145, Datum: 10. 9. 2021, Stran: 1889

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo, kot uresničevanje nalog občine na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) z namenom omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega razpisa.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4, 5 in 7 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 v višini 240.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 80.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
 • 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
 • 80.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
 • za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 40.000,00 EUR (ukrep 3)
 • za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 20.000,00 EUR (ukrep 4)
 • za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 20.000,00 EUR (ukrep 5)
 • 40.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega vlagatelja. V primeru, da vloge dosežejo enako število točk, se bo upoštevala tista vloga, ki je prispela prej.

Izjema je dopustnost kumulacije v primeru oddaje vloge za ukrep 4 in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko poleg ukrepa 4, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 20. 9. 2021 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 22. 9. 2021 do predvidoma 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj