Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica za leto 2021

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica za leto 2021

24. 08. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Ribnica, 17. 6. 2021, www.ribnica.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe razvoja podjetništva in gospodarstva občine Ribnica za leto 2021.

Ukrepi za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Ribnica so:

Ukrep

Opis ukrepa

Višina razpisanih sredstev

Ukrep 1

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

35.000 €

Ukrep 2

Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov

10.000 €

Ukrep 3

Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise

5.000 €

Sredstva so zagotovljena v skupni višini 50.000 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so: samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah; (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20-ZIUOPDVE, 18/21; v nadaljevanju ZGD-1); v nadaljevanju podjetja.

Upravičenci so podjetja s sedežem v Občini Ribnica, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo. V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju Občine Ribnica.

Upravičenec se, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, obravnava kot enotno podjetje. Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

  • mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje,
  • enotno podjetje pomeni vsa podjetja, kot izhaja iz opredelitve pojma enotno podjetje v nadaljevanju tega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ribnica

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 15. 7. 2021 in 10. 9. 2021. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo občina nemudoma objavila javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinila.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po telefonu: (01) 837 20 07 ali (01) 837 20 25.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica, zainteresirani jo lahko od dneva objave javnega razpisa do zaključka le-tega dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v času uradnih ur.

Vlagatelji se lahko na javni razpis prijavijo samo z elektronsko vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si, po registraciji na spletni strani.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj