Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2021

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2021

24. 08. 2021

Objavljeno: Občina Laško, www.lasko.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2021.

Sredstva v višini 32.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2021 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest - 12.000,00 EUR
  • Ukrep 3: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij - 20.000,00 EUR

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro ali malo podjetje ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost. To je dejavnost ponujanje blaga in/ali opravljanje storitev na trgu zaradi pridobivanja dohodka, ki omogoča, da subjekt, ki opravlja tako dejavnost konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Občine Laško.

Mikro, malo in srednje podjetja (MSP) se pravilniku opredeljena v skladu s priporočilom Komisije EU 2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), in sicer:

  • Mikro podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi in katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR.
  • Mala podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi in katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR.
  • Srednje velika podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi in katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Laško

Rok: Rok za prijavo je 30. 7. 2021.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško: www.lasko.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, tel. 03/7338-731, e-naslov: andrej.flis@lasko.si, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj