Javni ciljni razpis za izbor knjižničnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Javni ciljni razpis za izbor knjižničnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

30. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 26.3.2010, Stran: 635

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje knjižničnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.

Namen in cilji javnega razpisa:

Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti in inovativnim storitvam za uporabnike splošnih knjižnic. Namen razpisa je sofinanciranje knjižničnih projektov in projektov nakupa IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev ter razvoj novih storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.

Razpisno področje in razpisani projekti:

Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:

1. strokovno in informacijsko usposabljanje,

2. digitalizacija knjižničnega gradiva,

3. nakup IKT,

4. uvedba inovativnih rešitev, pristopov ali tehnologije, ki približajo knjižnično gradivo in storitve uporabnikom (projekti bralne kulture niso predmet sofinanciranja).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2009, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);

– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov posameznega projekta pogoj ne velja za:

– projekte nakupa IKT za uporabnike (nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike) in

– za projekte, ki jih prijavlja knjižnični informacijski servis, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja);

– predlagajo projekte pri katerih:

– skupni zaprošeni znesek za vse predlagane projekte ne presega 20% vseh razpisanih sredstev;

– skupni zaprošeni znesek za posamezni projekt ne presega 10% vseh razpisanih sredstev pogoja ne veljata za:

· projekte, ki jih prijavlja knjižnični informacijski servis;

– skupni zaprošeni znesek sofinanciranja pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice ne sme presegati 10.000 EUR, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 3.000 EUR in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati 2.100 EUR (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja);

– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost);

– v primeru prijave projekta nakupa IKT za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);

– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo oziroma, kjer odstopanja utemeljijo (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);

– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT in storitev po postopku, kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju (obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakupa IKT in storitev po postopku, kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju);

– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni občini (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer);

– ne prijavljajo projektov ali programov oziroma vsebin, za katere so v letih 2009 ali 2010 že prejeli sredstva od Ministrstva za kulturo v okviru neposrednih pozivov ali drugih javnih razpisov in pozivov (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog je 26.4.2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je pristojen Marjan Gujtman, Tel: (01) 369-59-64, E-mail: marjan.gujtman@gov.si. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija: Zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010025.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj